STT Mã hồ sơ Công dân/Tổ chức Loại hình đăng kí Trạng Thái
 • 1 6.70.2018/QLDN-BQLKCN CTy CP Tong Hong Tannery VN (Đặng Thị Trang) Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 2 6.69.2018/QLDN-BQLKCN CTy CP Tong Hong Tannery VN (Đặng Thị Trang) Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 3 6.68.2018/QLDN-BQLKCN CTy CP Tong Hong Tannery VN (Đặng Thị Trang) Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 4 6.67.2018/QLDN-BQLKCN CTy CP Tong Hong Tannery VN (Đặng Thị Trang) Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 5 6.66.2018/QLDN-BQLKCN CTy CP Tong Hong Tannery VN (Đặng Thị Trang) Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 6 6.65.2018/QLDN-BQLKCN CTy CP Tong Hong Tannery VN (Đặng Thị Trang) Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 7 1.883.2018/LLTP-TP Nguyễn Thành Luân 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 8 6.64.2018/QLDN-BQLKCN CTy CP Tong Hong Tannery VN (Đặng Thị Trang) Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 9 8.74.2018/KCB-BVBR NGUYỄN THÀNH TÂM - 1967 Cấp giấy chứng nhận thương tích - Bệnh viện Bà Rịa Đã Tiếp Nhận
 • 10 1.34.2018/KCB-BVBR BÙI TUẤN KIỆT - 1992 Phô tô hồ sơ bệnh án - Bệnh viện Bà Rịa Đã Tiếp Nhận
 • 11 6.63.2018/QLDN-BQLKCN CTy TNHH Living & Life Vina (Hoàng Thị Hồng Ân) Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 12 1.882.2018/LLTP-TP Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 13 1.881.2018/LLTP-TP Hoàng Cao Cường 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 14 1.33.2018/KCB-BVBR PHAM VĂN HẢI - 1968 Phô tô hồ sơ bệnh án - Bệnh viện Bà Rịa Đã Tiếp Nhận
 • 15 11.27.2018/QLDN-BQLKCN CTy TNHH Living & Life Vina (Hoàng Thị Hồng Ân) Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động Đã Tiếp Nhận
 • 16 1.880.2018/LLTP-TP Nguyễn Thị Mỹ 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 17 8.73.2018/KCB-BVBR PHẠM THỊ KIM OANH - 1982 Cấp giấy chứng nhận thương tích - Bệnh viện Bà Rịa Đã Tiếp Nhận
 • 18 8.72.2018/KCB-BVBR NGUYÊN THÀNH LONG - 1979 Cấp giấy chứng nhận thương tích - Bệnh viện Bà Rịa Đã Tiếp Nhận
 • 19 1.879.2018/LLTP-TP Đăng Hồng Ngọc 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 20 11.26.2018/QLDN-BQLKCN CTy TNHH SX Giày Uy Việt (Nguyễn Thị Chúc) Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động Đã Tiếp Nhận
 • 21 1.878.2018/LLTP-TP Lê Trường Giang 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 22 8.71.2018/KCB-BVBR LÊ HỒNG THÁI - 2003 Cấp giấy chứng nhận thương tích - Bệnh viện Bà Rịa Đã Tiếp Nhận
 • 23 1.877.2018/LLTP-TP Phạm Xuân Tùng 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 24 1.876.2018/LLTP-TP Nguyễn Thị Ngọc Lan 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 25 2.1.2018/DT-BDT UBND huyện Đất Đỏ 2. Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Đã Tiếp Nhận
 • 26 86.2018/DD-TNMT Nguyễn Thị Chúc DKDD 26.Cung cấp dữ liệu đất đai Đã Tiếp Nhận
 • 27 1.875.2018/LLTP-TP Nguyễn Thị Kim Mỹ 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 28 1.874.2018/LLTP-TP Đoàn Thị Vân Anh 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 29 1.52.2018/HDDN-KHDT CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KIM LONG PHÁT - Bà Loan Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đã Tiếp Nhận
 • 30 15.97.2018/TS-SNN CÔNG TY TNHH HẢI THANH 4. Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác Đã Tiếp Nhận
 • 31 1.873.2018/LLTP-TP Nguyễn Thị Minh Trang 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 32 8.70.2018/KCB-BVBR LÊ THỊ KIỀU PHƯƠNG -1989 Cấp giấy chứng nhận thương tích - Bệnh viện Bà Rịa Đã Tiếp Nhận
 • 33 10.9.2018/ATLD-LDTBXH Công ty TNHH Prime Asia (Việt Nam) - khai báo sử dụng đối tượng kiểm định Khai báo các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Đã Tiếp Nhận
 • 34 13.240.2018/TS-SNN NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO BV-75177-TS 14. Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Đã Tiếp Nhận
 • 35 1.872.2018/LLTP-TP Nguyễn Lê Uyển My 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 36 1.871.2018/LLTP-TP Nguyễn Thị Kim Ngọc 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 37 1.870.2018/LLTP-TP Nguyễn Thúy Dung 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 38 29.609.2018/TS-SNN TRẦN VĂN TRUNG BV-95674-TS 29. 08;12/ ATKTTC,GPKTTS - Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, gia hạn giấy phép khai thác thủy sản Đã Tiếp Nhận
 • 39 1.869.2018/LLTP-TP Trần Thị Duyên 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 40 1.868.2018/LLTP-TP Trần Thị Mai Thương 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 41 1.867.2018/LLTP-TP Trần Lê Duy 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 42 5.3.2018/NNNT-SNN CÔNG TY TNHH YARA VIỆT NAM 5. Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón Đã Tiếp Nhận
 • 43 1.866.2018/LLTP-TP Phạm Thanh Phương Trinh 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 44 12.12.2018/TS-SNN ĐỖ TƯ BV- 98387-TS 8. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Đã Tiếp Nhận
 • 45 52.60.2018/NCC-LDTBXH Nguyễn Văn Công - DCHS thương binh 4/4 từ tp Bà Rịa -- tỉnh Đồng Nai Di chuyển hồ sơ người CCCM Đã Tiếp Nhận
 • 46 1.865.2018/LLTP-TP Lê Nhật Trường 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 47 12.25.2018/DS-BVBR TRẦN THỊ BÍCH NGỌC - 2000 Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép - Bệnh viện Bà Rịa Đã Tiếp Nhận
 • 48 1.864.2018/LLTP-TP Đặng Duy Lâm 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 49 1.863.2018/LLTP-TP Nguyễn Thị Hoa 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 50 4.1.2018/NNNT-SNN Cty TNHH BEHN MEYER AGRICARE VIỆT NAM 4. Tiếp nhận công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật Đã Tiếp Nhận