Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1913
 • Mức độ 2 1193
 • Mức độ 3 423
 • Mức độ 4 297
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1913
 • Sở Thông tin và Truyền thông 56
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 123
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 67
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 94
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 147
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 181
 • Sở Y Tế BRVT 160
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 146
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 124
 • Sở Văn hóa và Thể thao 86
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 87
 • Sở Tài chính BRVT 73
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 25
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
16.1. Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B, C
Lĩnh vực: Công nghiệp nặng
Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 1 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
1 Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B, C
Dịch vụ Công Mức 4

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tỉnh BR-VT.

Cán bộ tiếp nhận đăng ký kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ của cơ quan có thẩm quyền ký tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thông báo bằng giấy biên nhận hoặc bằng hình thức khác cho Doanh nghiệp, đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ đầy đủ hoặc trả lại hồ sơ và đề nghị bổ sung chứng từ nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với dự án nhóm B và không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với dự án nhóm C, Sở Công Thương thông báo ý kiến bằng văn bản gửi cho Doanh nghiệp.

Bước 3. Trong quá trình thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày được nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho Doanh nghiệp để bổ sung hoặc làm lại hồ sơ. Trong trường hợp từ chối, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tỉnh BR-VT.

Cán bộ trả kết quả, kiểm tra giấy biên nhận, hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp phí thẩm định và ký vào sổ theo dõi trước khi giao trả ý kiến tham gia về thiết kế cơ sở.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu ( Buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 12giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

+ Hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình xin ý kiến về Thiết kế cơ sở (theo Mẫu số 1 và 2 kèm theo Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2012);

+ Hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp là chủ đầu tư và Doanh nghiệp hoặc cá nhân làm tư vấn (Giấy phép thành lập doanh nghiệp, Đăng ký kinh doanh, Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề);

+ Bản sao các văn bản của cơ quan quản lý nhà nước, Giấy phép có liên quan đến công tác thăm dò, khai thác khoáng sản và văn bản phê duyệt các tài liệu địa chất, địa hình, trữ lượng khoáng sản sử dụng để thiết kế;

+ Quyết định chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài của cấp có thẩm quyền trong trường hợp Thiết kế áp dụng theo tiêu chuẩn nước ngoài (thực hiện theo Thông tư số 40/2009/TT-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam);

+ Hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ (trọn bộ, số lượng hồ sơ cụ thể theo yêu cầu của cơ quan nhà nước được hỏi ý kiến, nhưng ít nhất là 3 bộ)

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với dự án nhóm B và không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với dự án nhóm C.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản rắn và các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế mỏ, thẩm định, phê duyệt thiết kế mỏ và dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Theo Mẫu số 1

+ Theo Mẫu số 2

(kèm theo Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2012)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản rắn và các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế mỏ, thẩm định, phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng năm 2014;

+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

+ Thông tư số 33/2012/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn.