Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1518
 • Mức độ 2 937
 • Mức độ 3 338
 • Mức độ 4 243
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1518
 • Sở Thông tin và Truyền thông 46
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 74
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 69
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 49
 • Sở Nội vụ BRVT 64
 • Ban Dân Tộc BRVT 2
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 137
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 133
 • Sở Y Tế BRVT 138
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 128
 • Sở Tư pháp BRVT 163
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 120
 • Sở Văn hóa và Thể thao 83
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 53
 • Sở Tài chính BRVT 55
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 133
 • Sở Du Lịch 17
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Z - Đã Bãi Bỏ 8.Điều chỉnh giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại.
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên Môi trường BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 0 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
Dịch vụ Công Mức 2

- Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức, cá nhân hành nghề quản lý chất thải nguy hại (QLCTNH) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp Tỉnh, số 04 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường):
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đăng ký điều chỉnh Giấy phép hành nghề QLCTNH; 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề bổ sung đầy đủ theo quy định.
Bước 3. Quá trình kiểm tra, thẩm định hồ sơ:
1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề QLCTNH:
+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề QLCTNH, cơ quan cấp phép (CQCP) xem xét tính đầy đủ, hợp lệ và thông báo cho tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề để sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ;
+ Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký được sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu, CQCP xem xét tính đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu tiếp tục sửa đổi, bổ sung nếu thấy cần thiết. Tổng số lần thông báo không quá 03 (ba) lần, trừ những lần tổ chức, cá nhân đăng ký không tiếp thu hoặc tiếp thu không đầy đủ yêu cầu của CQCP;
+ Khi xác định hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ thì CQCP không cần thông báo và đương nhiên hồ sơ đăng ký được chấp nhận sau khi kết thúc thời hạn xem xét;
+ Trường hợp CQCP nhận được hồ sơ đăng ký được sửa đổi, bổ sung quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày có thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đối với hồ sơ đăng ký nộp lần gần nhất thì hồ sơ đăng ký này được xem xét lại từ đầu.
2. Vận hành thử nghiệm xử lý CTNH:
+ Tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề lập 02 (hai) bản kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý CTNH theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 (C) kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT và nộp cho CQCP cùng với hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy phép hành nghề QLCTNH hoặc thời điểm sau đó;
+ Thời hạn xem xét đối với kế hoạch vận hành thử nghiệm nộp lần đầu là 10 (mười) ngày kể từ ngày kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ theo quy định (hoặc kể từ ngày nhận bản kế hoạch được nộp sau khi kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ) và 05 (năm) ngày đối với kế hoạch được sửa đổi, bổ sung theo thông báo của CQCP. Số lần thông báo không quá 02 (hai) lần, trừ những lần tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề không tiếp thu hoặc tiếp thu không đầy đủ yêu cầu của CQCP;
+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày kết thúc việc xem xét kế hoạch vận hành thử nghiệm, CQCP có văn bản chấp thuận kế hoạch vận hành thử nghiệm theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 (D) kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT. Văn bản này kèm theo 01 (một) bản kế hoạch vận hành thử nghiệm được CQCP đóng dấu xác nhận;
+ Sau khi có văn bản chấp thuận của CQCP, tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề tạm thời được phép vận chuyển và vận hành thử nghiệm xử lý CTNH, CQCP có thể đột xuất kiểm tra cơ sở và lấy mẫu giám sát trong quá trình vận hành thử nghiệm;
+ Sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm, tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề lập 02 (hai) bản báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm xử lý CTNH theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 (Đ) kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT và nộp cho CQCP để xem xét. Trường hợp báo cáo muộn hơn 06 (sáu) tháng kể từ ngày có văn bản chấp thuận thì phải đăng ký vận hành thử nghiệm lại;
+ Trường hợp báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm xử lý CTNH có nội dung không đạt yêu cầu hoặc chưa hoàn thiện thì trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm, CQCP thông báo cho tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề để điều chỉnh, hoàn thiện.
Việc vận hành thử nghiệm không yêu cầu thực hiện trong các trường hợp sau:
a) Các trường hợp quy định tại Điểm d và e Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT;
b) Bổ sung phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc vận chuyển CTNH, kể cả phương tiện, thiết bị cho việc đóng gói, bảo quản, lưu giữ tạm thời, sơ
chế CTNH;
c) Bổ sung loại CTNH có tính chất, phương án xử lý tương tự như các CTNH hoặc nhóm CTNH đã được vận hành thử nghiệm và cấp phép;
d) Tăng số lượng CTNH đã được vận hành thử nghiệm và cấp phép.
3. Cấp điều chỉnh giấy phép hành nghề QLCTNH:
- Trong thời hạn 25 (hai mươi lăm) ngày kể từ ngày nhận báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm đạt yêu cầu, CQCP đánh giá điều kiện hành nghề và cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề QLCTNH.
- Trường hợp cần thiết trong thời hạn 25 (hai mươi lăm) ngày đánh giá điều kiện hành nghề theo quy định, CQCP lựa chọn tiến hành các hoạt động hỗ trợ theo quy định:
+ Thành lập Nhóm tư vấn kỹ thuật về việc cấp phép hành nghề QLCTNH với thành phần bao gồm các chuyên gia về môi trường, quản lý và xử lý chất thải. Nhóm tư vấn kỹ thuật có nhiệm vụ tư vấn giúp CQCP xem xét hồ sơ đăng ký, đánh giá điều kiện hành nghề, đánh giá công nghệ xử lý, kết quả vận hành thử nghiệm, việc thực hiện các nội dung báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và các vấn đề có liên quan khác;
+ Kiểm tra cơ sở xử lý, đại lý vận chuyển CTNH với khoảng thời gian kiểm tra đối với từng cơ sở xử lý hoặc đại lý vận chuyển không quá 02 (hai) ngày, đồng thời kết hợp với hoạt động nêu tại điểm tiếp theo sau đây:
+ Tổ chức họp Nhóm tư vấn kỹ thuật để thống nhất yêu cầu, kiến nghị về việc cấp Giấy phép QLCTNH với sự tham gia của tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để trực tiếp thảo luận, làm rõ các vấn đề còn vướng mắc, chưa đạt yêu cầu (nếu có);
+ Lấy ý kiến tham vấn bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong trường hợp không thành lập Nhóm tư vấn kỹ thuật.
- Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề chưa đáp ứng đủ các điều kiện hành nghề hoặc chưa thực hiện yêu cầu của Nhóm tư vấn kỹ thuật, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, CQCP thông báo cho tổ chức, cá nhân đăng ký để thực hiện.
- Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận báo cáo của tổ chức, cá nhân đăng ký về việc thực hiện yêu cầu tại thông báo, kèm theo hồ sơ đăng ký được sửa đổi, bổ sung phù hợp, CQCP xem xét, cấp lại Giấy phép hành nghề QLCTNH theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 (E) kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT với thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày cấp điều chỉnh để thay thế Giấy phép trước đó. Mã số QLCTNH không thay đổi. Số thứ tự số lần cấp phép được tính lần lượt kể từ cấp lần đầu và các lần tiếp theo.
Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại tầng 1, Khu trung tâm hành chính – chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa hoặc kết quả được chuyển qua đường bưu điện đến chủ hành nghề QLCTNH.
Cán bộ kiểm tra giấy hẹn và trả kết quả cho người đến nhận (đối với trường hợp trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường).
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần hồ sơ:
Hồ sơ đăng ký cấp điều chỉnh Giấy phép hành nghề QLCTNH thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 (A và B.2) kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT.
-  Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).      
- Thời hạn giải quyết:
+ Thời hạn xem xét tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hành nghề QLCTNH.
+ Thời hạn xem xét đối với kế hoạch vận hành thử nghiệm: 10 (mười) ngày kể từ ngày kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ theo quy định (hoặc kể từ ngày nhận bản kế hoạch được nộp sau khi kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ).
+ Thời hạn có văn bản chấp thuận kế hoạch vận hành thử nghiệm: 10 (mười) ngày kể từ ngày kết thúc việc xem xét kế hoạch vận hành thử nghiệm.
+ Thời hạn xem xét báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm: 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm.
+ Thời hạn đánh giá điều kiện hành nghề và cấp lần đầu Giấy phép hành nghề QLCTNH: 25 (hai mươi lăm) ngày kể từ ngày nhận báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm đạt yêu cầu. Trong trường hợp cần tiến hành các hoạt động hỗ trợ theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT, thời hạn này là 45 ngày.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu.
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại và bộ hồ sơ kèm theo.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
+ Đơn đăng ký hành nghề QLCTNH (cấp gia hạn/cấp điều chỉnh) (Phụ lục 2A -Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT);
+ Bộ hồ sơ đính kèm Đơn đăng ký (Phụ lục 2B.2 -Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT);
+ Kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý CTNH (Phụ lục 2C -Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT);
+ Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm xử lý CTNH (Phụ lục 2Đ -Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT);
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép hành nghề QLCTNH phải cấp lại để điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau:
+ Thay đổi, bổ sung về loại hình, công nghệ, quy mô, công suất thiết kế, diện tích hoặc số lượng của các phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc hành nghề QLCTNH;
+ Thay đổi, bổ sung về loại hoặc tăng số lượng CTNH được phép quản lý;
+ Thay đổi chủ hành nghề mà không thay đổi địa điểm cơ sở xử lý CTNH hoặc thay đổi địa điểm cơ sở xử lý mà không thay đổi chủ hành nghề QLCTNH và tất cả các phương tiện, thiết bị chuyên dụng;
+ Bổ sung cơ sở xử lý CTNH;
+ Thay đổi, bổ sung đại lý vận chuyển CTNH.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
+ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
+ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải rắn;
+ Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của  Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý chất thải nguy hại;
+ Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa     Vũng Tàu về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.