Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1537
 • Mức độ 2 952
 • Mức độ 3 344
 • Mức độ 4 241
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1537
 • Sở Thông tin và Truyền thông 46
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 74
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 69
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 49
 • Sở Nội vụ BRVT 64
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 137
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 133
 • Sở Y Tế BRVT 152
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 133
 • Sở Tư pháp BRVT 162
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 120
 • Sở Văn hóa và Thể thao 83
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 53
 • Sở Tài chính BRVT 55
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 133
 • Sở Du Lịch 17
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Trình tự, thủ tục bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh
Lĩnh vực: Quản lý Công sản
Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 3 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
1 2. Thủ tục trình tự, thủ tục bán, chuyển nhượng TSNN MS1
2 2. Thủ tục trình tự, thủ tục bán, chuyển nhượng TSNN MS2
3 2. Thủ tục trình tự, thủ tục bán, chuyển nhượng TSNN MS3
Dịch vụ Công Mức 2

- Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan nhà nước thuộc tỉnh quản lý có tài sản phải lập hồ sơ đề nghị bán, chuyển nhượng tài sản gửi Sở Tài chính.

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị bán, chuyển nhượng tài sản, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc bán tài sản nhà nước.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị bán, chuyển nhượng tài sản của Sở Tài chính, UBND tỉnh ra quyết định bán tài sản nhà nước.

Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có Quyết định bán của UBND tỉnh, cơ quan nhà nước có tài sản bán phải tổ chức bán tài sản nhà nước theo quy định tại Điều 22 và Điều 23 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ.

Bước 5: Sau khi hoàn thành việc bán tài sản, cơ quan nhà nước có tài sản bán hạch toán giảm tài sản và báo cáo kê khai biến động tài sản nhà nước theo quy định tại Điều 32, Điều 33 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng 7 giờ 30 phút đến 12 giờ; chiều 13 giờ đến 16 giờ 30 phút), trừ ngày Lễ.

* Nơi nhận hồ sơ và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước của cơ quan quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan (nếu có);

- Danh mục tài sản đề nghị bán, chuyển nhượng.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bán, chuyển nhượng tài sản của UBND tỉnh.

- Phí, lệ phí (nếu có): Không có.

- Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01-DM/TSNN, Mẫu số 02-DM/TSNN, Mẫu số 03-DM/TSNN ban hành kèm theo Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

+ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

+ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.