Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1848
 • Mức độ 2 1131
 • Mức độ 3 386
 • Mức độ 4 331
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1849
 • Sở Thông tin và Truyền thông 54
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 135
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 71
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 149
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 127
 • Sở Y Tế BRVT 145
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 124
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 101
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 80
 • Sở Tài chính BRVT 59
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 2 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
1 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường PL5.4
2 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường PL5.5
Dịch vụ Công Mức 2

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ: Chủ dự án,chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ nộp hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh, số 01 đường Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận giao cho chủ dự án và trong 01 ngày làm việc chuyển hồ sơ cho Ban Quản lý KCN xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cho Chủ dự án bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ:Ban Quản lý các khu công nghiệp xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn tối đa ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban Quản lý các khu công nghiệp phải có văn bản thông báo cho chủ dự án.

Bước 3: Duyệt hồ sơ:

+ Sau khi xem xét hồ sơ đã hợp lệ:

-Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.Bản kế hoạch bảo vệ môi trường được lập thành ba (03) bản gốc, có chữ ký của chủ dự án ở phía dưới từng trang và ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) của đại diện có thẩm quyền của chủ dự án ở trang cuối cùng.

- Trường hợp chưa đủ điều kiện xác nhận: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do theo Phụ lục 5.8 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

4. Thời hạn giải quyết

- Thời hạncấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường:Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại điều 34 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 .Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường phải có văn bản thông báo cho chủ dự án.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Chủdự án đầu tư, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại các KCN trên địa bàn tỉnh BR-VT.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định (theo ủy quyền): Ban Quản lý các khu công nghiệp.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo phụ lục 5.7 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt được xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.4 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên các mẫu đơn

Phụ lục 5.4, 5.5: Mẫu trang bìa, cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên & Môi trường quy định tại Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường: dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các KCN trên địa bàn tỉnh BR-VT quy định tại phụ lục 5.1 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.