Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1856
 • Mức độ 2 1088
 • Mức độ 3 440
 • Mức độ 4 328
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1857
 • Sở Thông tin và Truyền thông 53
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 124
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 71
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 144
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 123
 • Sở Y Tế BRVT 145
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 128
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 14
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 101
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 90
 • Sở Tài chính BRVT 59
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 136
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
KTTV 2.Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Lĩnh vực: Khí tượng Thủy văn
Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên Môi trường BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 1 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
1 KTTV 2.Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Dịch vụ Công Mức 3

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nộp hồ sơ và trả kết quả:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quảtại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

- Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét kiểm tra, khẳng định tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Bước 3. Thẩm định hồ sơ:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, tổ chức thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện.

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép thì Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do.

 • Bước 4. Quyết định cấp phép:b) Cách thức thực hiện:- Nơi trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.c) Thành phần hồ sơ:- Báo cáo kết quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn kể từ khi được cấp giấy phép hoặc được sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 3 Phụ lục kèm theoMẫu số 3 Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP).d) Số lượng hồ sơ: 2 bộ hồ sơ- Thời hạn kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 2 ngày làm việc          e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnhh) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sửa đổi, bổ sung, gia hạnhoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn hoặc hoặc văn bản từ chối cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức, cá nhân.k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:- Báo cáo kết quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn kể từ khi được cấp giấy phép hoặc được sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 3 Phụ lục kèm theoMẫu số 3 Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP).Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn giấy phép hoạt động dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tâp trung cấp tỉnh trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất là 30 ngày.- Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự.- Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 03 người, trong đó ít nhất một người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.- Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo.(3) Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam:+ Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự.+ Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 03 người, trong đó ít nhất một người tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.+ Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp.+ Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo.+ Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam.m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn.

 

 • - Luật khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015.
 • + Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp.
 • + Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
 • - Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân nước ngoài tại Việt Nam:
 • + Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
 • + Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo.
 • - Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam:
 • - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
 • (2) Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân
 • - Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo.
 • (1) Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức
 • l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
 • - Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn giấy phép theo Mẫu số 2 Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn).
 • i) Lệ phí:không quy định
 • - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
 •           g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 • - Thời hạn thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép: 15 ngày làm việc.
 •           đ) Thời hạn giải quyết:
 • - Bản sao chứng thực giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đã được cấp.
 • - Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn giấy phép (theo Mẫu số 2 Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP);
 • - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.
 • - Nộp hồ sơ: trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức, cá nhân; trường hợp không chấp nhận cấp giấy phép, phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do để cơ quan thụ lý hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép.