Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1724
 • Mức độ 2 1077
 • Mức độ 3 357
 • Mức độ 4 290
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1724
 • Sở Thông tin và Truyền thông 45
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 123
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 69
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 43
 • Sở Nội vụ BRVT 93
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 140
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 133
 • Sở Y Tế BRVT 165
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 136
 • Sở Tư pháp BRVT 162
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 124
 • Sở Văn hóa và Thể thao 83
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 53
 • Sở Tài chính BRVT 58
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 115
 • Sở Du Lịch 25
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục Đào tạo BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 0 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
Dịch vụ Công Mức 2

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sau khi tự đánh giá theo tiêu chuẩn quy định đối với cấp huyện, nếu đạt tiêu chuẩn, UBND huyện lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (PCGDMNTNT).

Bước 2: Trong thời hạn 14 (mười bốn) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị công nhận PCGDMNTNT của đơn vị cấp huyện, UBND tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ và thông báo kết quả thẩm định bằng văn bản cho đơn vị cấp huyện.

UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra gồm đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp Phụ nữ; tổ chức kiểm tra tại đơn vị cấp huyện và ít nhất 1/3 số đơn vị cơ sở trong mỗi huyện theo nguyên tắc chọn mẫu đại diện; lập biên bản kiểm tra, nếu đạt tiêu chuẩn UBND cấp tỉnh ra quyết định công nhận các đơn vị cấp huyện đạt chuẩn.

Bước 3: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh ra Quyết định công nhận.

+ Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản trả lời cho tổ chức biết và nêu rõ lý do không cấp.

Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00; chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ

- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả PCGDMNTNT kèm theo các biểu thống kê PCGDMNTNT (Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) được tổng hợp từ các cơ sở GDMN đơn vị cấp xã;

- Hồ sơ công nhận đạt chuẩn PCGDMNTNT của các đơn vị cấp xã;

- Quyết định công nhận đạt chuẩn PCGDMNTNT của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với cấp xã;

- Biên bản kiểm tra PCGDMNTNT của đoàn kiểm tra đối với cấp xã.

b) Số bộ hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội Vụ, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận đơn vị cấp huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

Phí thực hiện: không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Các Mẫu Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả PCGDMNTNT kèm theo các biểu thống kê PCGDMNTNT (Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT).

Yêu cầu điều kiện, tiêu chuẩn:

Điều kiện

Bảo đảm 90% số đơn vị cơ sở đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

- Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.