Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1850
 • Mức độ 2 1135
 • Mức độ 3 380
 • Mức độ 4 335
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1851
 • Sở Thông tin và Truyền thông 54
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 135
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 71
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 156
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 125
 • Sở Y Tế BRVT 142
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 124
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 101
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 80
 • Sở Tài chính BRVT 59
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 1 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
1 moi bieu mau Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dịch vụ Công Mức 2

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ: Chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại bộ phận một cửa tập trungcấp tỉnh. 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận giao cho chủ dự án và trong 01 ngày làm việc Bộ phận một cửa của Ban có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Ban Quản lý KCN tổ chức thẩm định theo quy định. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cho Chủ dự án bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: Ban Quản lý các khu công nghiệp xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban Quản lý các khu công nghiệp phải có văn bản thông báo cho chủ dự án.

 

Bước 3: Thẩm định hồ sơ:

+ Sau khi xem xét hồ sơ đã hợp lệ, trong thời hạn 13 ngày làm việc Ban Quản lý các khu công nghiệp thành lập Hội đồng thẩm định, thông báo cho chủ dự án nộp phí thẩm định.Thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua Hội đồng thẩm định do Ban Quản lý các khu công nghiệp quyết định thành lập.

+ Trong quá trình thẩm định, cơ quan thẩm định được tiến hành các hoạt động: Khảo sát, kiểm chứng các thông tin, số liệu về hiện trạng môi trường tại địa điểm thực hiện dự án và khu vực kế cận; Lấy mẫu phân tích kiểm chứng; Tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường; Tổ chức các cuộc họp đánh giá theo chuyên đề.
         + Trong năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, Ban Quản lý các khu công nghiệp ra văn bản thông báo cho chủ dự án về kết quả thẩm định và yêu cầu liên quan đến việc hoàn chỉnh hồ sơ.

Trên cơ sở nội dung thông báo về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án có trách nhiệm thực hiện một trong các trường hợp sau:

a) Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường và gửi cơ quan tổ chức thẩm định trong trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường không được thông qua. Thời hạn, thủ tục thẩm định lại thực hiện như thẩm định báo cáo đánh giá tác động lần đầu.

b) Chỉnh sửa, bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường và gửi cơ quan tổ chức thẩm định trong trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường được thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung. Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường không tính vào thời hạn thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

c) Gửi lại báo cáo đánh giá tác động môi trường để Ban Quản lý các KCN ra quyết định phê duyệt theo qui định trong trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung. Thời gian phê duyệt năm (05) ngày làm việc kể từ ngày chủ dự án gửi lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.

d) Chủ dự án hoàn thiện và gửi cơ quan thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, gồm:

+ Một (01) văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của hội đồng thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường được đóng quyển gáy cứng, chủ dự án ký vào phía dưới của từng trang báo cáo kể cả phụ lục (trừ trang bìa thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.2 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT) với số lượng đủ để gửi tới các địa chỉ quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT, kèm theo một (01) đĩa CD trên đó chứa một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo và một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (kể cả phụ lục).

 

Bước 4. Phê duyệt và gửi kết quả

a) Phê duyệt:

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường do chủ dự án gửi đến, cơ quan thẩm định có trách nhiệm:

- Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan thẩm định ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.7 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT và xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.8 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT;

- Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

b) Gửi kết quả:

- Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp gửi quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án; gửi quyết định phê duyệt kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

 1. Cách thức thực hiện: Nộp và nhận hồ sơ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

1.1      Đối với các dự án thuộc Phụ lục IIa Mục I Phụ lục kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP (Đính kèm Phụ lục IIa)

Thẩm định:

-       01 Văn bản đề nghị thẩm định ĐTM theo mẫu số 05 Phụ lục VI Mục I ;

-       01 báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo KT-KT của dự án đầu tư hoặc các tài liệu tương đương;

-       07 bản báo cáo ĐTM.

Phê duyệt:

-      01 Văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo ĐTM; kèm theo giải trình những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;

-      06 cuốn báo cáo ĐTM được đóng gáy cứng;

01 đĩa CD chứa 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” và 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf

1.2      Đối với các dự án khác không thuộc Phụ lục IIa Mục I Phụ lục kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP (Đính kèm Phụ lục IIa)

Thẩm định:

-       01 Văn bản đề nghị thẩm định ĐTM theo mẫu số 05 Phụ lục VI Mục I ;

-       01 báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo KT-KT của dự án đầu tư hoặc các tài liệu tương đương;

07 bản báo cáo ĐTM.

Phê duyệt:

-      01 Văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo ĐTM; kèm theo giải trình những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;

-      06 cuốn báo cáo ĐTM được đóng gáy cứng;

01 đĩa CD chứa 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” và 01 tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo.

 1. Thời hạn giải quyết

   

  1.1   Đối với các dự án thuộc Phụ lục IIa Mục I Phụ lục kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP (Đính kèm Phụ lục IIa)

  Thời gian tổ chức thẩm định không quá: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Thời gian phê duyệt: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  1.2   Đối với các dự án khác không thuộc Phụ lục IIa Mục I Phụ lục kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP

  Thời gian tổ chức thẩm định không quá: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Thời gian phê duyệt: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án đầu tư thực hiện tại các KCN sau: Khu công nghiệp Đông Xuyên; Khu công nghiệp Phú Mỹ I; Khu công nghiệp Phú Mỹ II; Khu công nghiệp Mỹ Xuân A; Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2; Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1- Conac; Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1- Tiến Hùng.
 2. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp.

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt được xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa.

 1. Phí, lệ phí: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014.

- Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 1. Tên các mẫu đơn

- Phụ lục 2.1: Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Phụ lục 2.2: Mẫu trang bìa, trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Phụ lục 2.3: Mẫu cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 14/2/2017 của UBND tỉnh về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.