Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1895
 • Mức độ 2 1185
 • Mức độ 3 377
 • Mức độ 4 333
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1896
 • Sở Thông tin và Truyền thông 54
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 135
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 67
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 149
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 156
 • Sở Y Tế BRVT 154
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 124
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 100
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 80
 • Sở Tài chính BRVT 73
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
TNN 6.Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm
Lĩnh vực: Tài nguyên Nước
Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên Môi trường BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 1 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
1 TNN 6. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây
Dịch vụ Công Mức 3

1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép.

- Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép. Trường hợp điều chỉnh quy mô công trình, phương thức, chế độ khai thác sử dụng nước, quy trình vận hành công trình thì phải kèm theo đề án khai thác nước.

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Bản sao giấy phép đã được cấp.

            - Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

2. Thời hạn giải quyết (theo ngày làm việc):

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ.

- Thời hạn thẩm định báo cáo: Trong thời hạn hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định báo cáo.

Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại báo cáo không tính vào thời gian thẩm định báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi đề án được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc.

- Thời hạn trả giấy phép: Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.

3. Đối tượng: Cá nhân, tổ chức.

4. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Kết quả thực hiện:

- Giấy phép (gia hạn, điều chỉnh) khai thác, sử dụng nước mặt.

- Giấy phép (gia hạn, điều chỉnh) khai thác, sử dụng nước biển.

6. Lệ phí (nếu có):

+ Phí thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng Q<0.1m3/s, cho phát đện với công suất <50KW, cho mục đích khác với lưu lượng Q<500m3/ngày đêm là 107.500 đồng;

+ Phí thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng Q từ 0.1m3/s đến dưới 0.5m3/s, cho phát đện với công suất từ 50KW đến dưới 200KW, cho mục đích khác với lưu lượng Q từ 500m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm là 300.000 đồng;

+ Phí thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng Q từ 0.5m3/s đến dưới 1m3/s, cho phát đện với công suất từ 200KW đến 1.000KW, cho mục đích khác với lưu lượng Q từ 3.000m3/ngày đêm đến dưới 20.000m3/ngày đêm là 750.000 đồng;

+ Phí thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng Q từ 1m3/s đến dưới 2m3/s, cho phát đện với công suất từ 1.000KW đến 2.000KW, cho mục đích khác với lưu lượng Q từ 20.000m3/ngày đêm đến dưới 50.000m3/ngày đêm là 1.350.000 đồng;

+ Lệ phí cấp giấy phép gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt là 50.000 đồng.

+ Đối với gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển: hiện chưa có quy định cụ thể về phí, lệ phí cấp phép.

+ Đối với gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây: hiện chưa có quy định cụ thể về phí, lệ phí cấp phép.

7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-  Đối với trường hợp khai thác, sử dụng nước mặt:

+ Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép: Mẫu 06 Thông tư 27/2014/TT-BTNMT.

+ Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép (Mẫu  31 Thông tư 27/2014/TT-BTNMT). Trường hợp điều chỉnh quy mô công trình, phương thức, chế độ khai thác sử dụng nước, quy trình vận hành công trình thì phải kèm theo đề án khai thác nước.

+ Mẫu giấy phép (gia hạn, điều chỉnh) khai thác, sử dụng nước mặt: Mẫu số 17 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT.

-  Đối với trường hợp khai thác, sử dụng nước biển:

+ Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép: Mẫu 8 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT.

+ Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép (Mẫu 34 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT). Trường hợp điều chỉnh quy mô công trình, phương thức, chế độ khai thác sử dụng nước, quy trình vận hành công trình thì phải kèm theo đề án khai thác nước.

+ Mẫu giấy phép (gia hạn, điều chỉnh) khai thác, sử dụng nước biển: Mẫu số 19 Thông tư  số 27/2014/TT-BTNMT.

8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Có báo cáo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt hoặc phù hợp với khả năng nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước nếu chưa có quy hoạch tài nguyên nước. Báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường lập; thông tin, số liệu sử dụng để lập báo cáo phải bảm đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực.

Riêng với trường hợp gia hạn, tổ chức, cá nhân còn phải đáp ứng các điều kiện sau:          - Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày;

- Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ liên quan đến giấy phép đã được cáp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp.

- Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước của tổ chức, cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.

9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật tài nguyên nước năm 2012.

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/11/2013 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất; mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước. 

- Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước.

- Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND ngày 27/8/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường hiện hành.

10. Quy trình các bước xử lý công việc:

TT

Trình tự các bước công việc*

Trách nhiệm

Thời gian

 1.  

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ, ghi giấy biên nhận hoặc phiếu hẹn hoặc sổ giao nhận

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

½

 1.  

Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

- Phù hợp, thì tiến hành xử lý/giải quyết;

- Chưa phù hợp, thì dự thảo công văn trả lời.

Phòng ban chuyên môn (chủ trì)

29

 1.  

Phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện nơi có công trình

 1.  

Ký văn bản trả lời hoặc phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính

Lãnh đạo

5

 1.  

Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; ghi sổ hoặc nhập máy.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

½

*Ghi chú:

 1. Các bước này có thể tăng hoặc giảm tùy theo đặc điểm của mỗi thủ tục hành chính nhưng đảm bảo tổng thời gian không quá quy định của pháp luật. Đơn vị tính thời gian là ngày làm việc, bằng 8 tiếng giờ hành chính.
 2. Một số thủ tục hành chính giải quyết trong ngày hoặc ít hơn 2 ngày; hoặc được xử lý bởi 1 người, 1 nhóm người trong cùng 1 phòng hay đơn vị thì không nhất thiết phải sử dụng phiếu theo dõi quá trình tương ứng.
 3. Một số thủ tục hành chính quy định chỉ nhận nhưng không trả kết quả thì không cần thiết sử dụng phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;
 4. Các bước công việc này có thể được kiểm soát thông qua phần mềm tin học.