Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1850
 • Mức độ 2 1135
 • Mức độ 3 380
 • Mức độ 4 335
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1851
 • Sở Thông tin và Truyền thông 54
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 135
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 71
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 156
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 125
 • Sở Y Tế BRVT 142
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 124
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 101
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 80
 • Sở Tài chính BRVT 59
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
51.Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan thực hiện: Sở Y Tế BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 2 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
1 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi tên đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục 17 ban hành kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế;
2 Mẫu Điều lệ của bệnh viện tư nhân thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 kèm ban hành kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế.
Dịch vụ Công Mức 4

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xin cấp giấy phép hoạt động (GPHĐ) khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

    Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+         Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ giao cho người nộp.

+         Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì phải thông báo hướng dẫn cho người hành nghề hoàn chỉnh hồ sơ, trong đó phải nêu tài liệu cần được bổ sung, sửa đổi.

Bước 3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Sở Y tế nhận đủ hồ sơ, Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và thẩm định tại cơ sở xin cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo:

+         Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

+         Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Sở Y tế thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

+         Trường hợp không cấp Giấy phép hoạt động, Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do.

Bước 4. Nhận Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

-           Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ các ngày lễ.

-         Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

-    Thành phần hồ sơ:

+         Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 17 kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế;

+         Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;

+         Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế;

+         Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện Nhà nước thực hiện theo quy định tại Quyết định số 5571/Q Đ - BYT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Sở Y tế ban hành mẫu Điều lệ tổ chức và hoạt động của bệnh viện trực thuộc Sở Y tế; đối với bệnh viện tư nhân thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 - Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế và phương án hoạt động ban đầu đối với bệnh viện;

+         Bản sao có chứng thực hợp đồng với công ty dịch vụ hàng không để vận chuyển người bệnh đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài;

+         Văn bản chứng minh có nguồn gốc tài chính ổn định bảo đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.

-         Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

-         Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-         Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

-         Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

-         Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động.

-         Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+         Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động khi thay đổi tên đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục 17 ban hành kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế;

+         Mẫu Điều lệ của bệnh viện tư nhân thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 kèm ban hành kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế.

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+         Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội;

+         Luật Hoạt động chữ thập đỏ số 11/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội;

+         Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hoạt động chữ thập đỏ;

+         Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

+         Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 của Bộ Y tế quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.