Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1850
 • Mức độ 2 1135
 • Mức độ 3 380
 • Mức độ 4 335
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1851
 • Sở Thông tin và Truyền thông 54
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 135
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 71
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 156
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 125
 • Sở Y Tế BRVT 142
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 124
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 101
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 80
 • Sở Tài chính BRVT 59
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
28.Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động, khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan thực hiện: Sở Y Tế BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 1 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
1 Đơn đề nghị tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Phụ lục 7 TT số 35/2013/TT-BYT).
Dịch vụ Công Mức 3

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ giao cho người nộp.Trong phạm vi 10 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải tiến hành thẩm định hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì phải thông báo hướng dẫn cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoàn chỉnh hồ sơ, trong đó phải nêu tài liệu cần được bổ sung, sửa đổi.

Bước 3. Quyết định cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động chuyên môn.

+ Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ ghi trên phiếu tiếp nhận, Sở Y tế phải ra quyết định cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động chuyên môn.

+ Nếu không cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động chuyên môn thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 4. Nhận Quyết định cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động chuyên môn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Y tế theo bước sau:

+ Người đến nhận Quyết định cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động chuyên môn phải xuất trình: Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

+ Cán bộ kiểm tra phiếu tiếp nhận hồ sơ;

+ Công chức trả Quyết định cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động chuyên môn, đề nghị người đại diện đến ký nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ các ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ :

a) Đơn đề nghị được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BYT.

b) Báo cáo về việc khắc Phục sai sót chuyên môn kỹ thuật hoặc các biện pháp đã thực hiện để bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 43 Luật khám bệnh, chữa bệnh và các tài liệu liên quan;

c) Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Nếu không cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động chuyên môn thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (Nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp (Nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoạt động chuyên môn.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (theo mẫu được quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm Thông tư số 35/2013/TT-BYT).

- Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

Thông tư số 35/2013/TT- BYT ngày 30/10/2013 của Bộ Y tế quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, Giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.