Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1918
 • Mức độ 2 1190
 • Mức độ 3 390
 • Mức độ 4 338
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1918
 • Sở Thông tin và Truyền thông 54
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 123
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 67
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 149
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 181
 • Sở Y Tế BRVT 160
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 146
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 95
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 87
 • Sở Tài chính BRVT 73
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 25
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
Lĩnh vực: Lĩnh vực đấu thầu
Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 0 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
Dịch vụ Công Mức 2

* Trình tự thực hiện

Bước 1: Chủ đầu tư, Bên mời thầu không có văn bản giải quyết nhà thầu gửi văn bản kiến nghị đến người có thẩm quyền và hội đồng tư vấn để giải quyết kiến nghị trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời hoặc ngày nhận được văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư, bên mời thầu.

Bước 2: Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu cung cấp thông tin để xem xét và có văn bản báo cáo người có thẩm quyền về phương án, nội dung trả lời kiến nghị trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.

Bước 3: Trường hợp cần thiết hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị đề nghị người có thẩm quyền xem xét tạm dừng cuộc thầu cho đến khi người có thẩm quyền có văn bản giải quyết kiến nghị.

Bước 4: Người có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị.

* Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của Tỉnh

       * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ; chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30) trừ ngày lễ.

* Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện

  * Thành phần hồ sơ:

  - Đơn kiến nghị nêu rõ nội dung kiến nghị.

  * Số lượng hồ sơ:

- 01 bản gốc đơn kiến nghị.

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc đối với người có thẩm quyền kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị hoặc nhận được đơn kiến nghị của nhà thầu.

* Cơ quan thực hiện: Người có thẩm quyền.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản giải quyết kiến nghị.

* Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị là 0,02% giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị, tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục

- Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu, được đóng dấu (nếu có);

       - Nội dung kiến nghị đó chưa được nhà thầu khởi kiện ra Tòa án.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;