Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1865
 • Mức độ 2 1145
 • Mức độ 3 383
 • Mức độ 4 337
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1866
 • Sở Thông tin và Truyền thông 54
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 135
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 67
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 149
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 127
 • Sở Y Tế BRVT 154
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 124
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 99
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 80
 • Sở Tài chính BRVT 73
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
MT 1.Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên Môi trường BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 1 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
1 MT 1.Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Dịch vụ Công Mức 2

- Trình tự thực hiện:

 Bước 1: Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Chủ dự án nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

 

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản thông báo cho chủ dự án.

 

 Bước 3: Thẩm định hồ sơ:

 

- Thẩm định hồ sơ báo cáo ĐTM thông qua Hội đồng thẩm định do UBND tỉnh thành lập. Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo Quyết định thành lập hội đồng thẩm định và trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

- Trong quá trình thẩm định, cơ quan thẩm định được tiến hành các hoạt động: Khảo sát, kiểm chứng các thông tin, số liệu về hiện trạng môi trường tại địa điểm thực hiện dự án và khu vực kế cận; Lấy mẫu phân tích kiểm chứng; Tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện nội dung của báo cáo ĐTM; Tổ chức các cuộc họp đánh giá theo chuyên đề.

 

-  Sau khi báo cáo ĐTM đã được thẩm định với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung, chủ dự án hoàn thiện và gửi và trả kết quả tập trung cấp tỉnh hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo ĐTM, gồm:

 

+ Một (01) văn bản đề nghị phê duyệt báo cáo ĐTM, trong đó giải trình rõ những nội dung đã được chỉnh sửa, bổ sung theo kết luận của hội đồng thẩm định, trừ trường hợp không phải chỉnh sửa, bổ sung;

 

 + Báo cáo ĐTM được đóng quyển gáy cứng, chủ dự án ký vào phía dưới của từng trang báo cáo kể cả phụ lục (trừ trang bìa thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.2 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT) với số lượng đủ để gửi tới các địa chỉ quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT kèm theo một (01) đĩa CD trên đó chứa một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.doc” chứa nội dung của báo cáo và một (01) tệp văn bản điện tử định dạng đuôi “.pdf” chứa nội dung đã quét (scan) của toàn bộ báo cáo (kể cả phụ lục).

 

Bước 4. Phê duyệt và gửi kết quả

 

- Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do.

 

- UBND tỉnh gửi quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án; gửi quyết định phê duyệt kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đến Sở Tài nguyên và Môi trường và đến Ban quản lý các khu công nghiệp trong trường hợp dự án thực hiện trong khu công nghiệp.

 

b) Cách thức thực hiện:  

 

- Nộp hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (đến cơ quan một cửa của Tỉnh)

 

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định.

 

 c) Thành phần, số lượng hồ sơ

 

- Một (01) văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;

 

-  Bảy (07) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường;

 

- Một (01) bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.

 

d) Thời hạn giải quyết:

 

 - Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản b mục 2 điều 14 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 (thời gian giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường là 25 ngày làm việc, thời gian ký quyết định thành lập hội đồng thẩm định của UBND tỉnh là 05 ngày làm việc). Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn năm ngày (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thẩm định phải có văn bản thông báo cho chủ dự án.

 

- Thời gian phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại mục 2 Điều 9 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 (thời gian giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường là 15 ngày làm việc, thời gian ký quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của UBND tỉnh là 05 ngày làm việc) . Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không phê duyệt phải có văn bản nêu rõ lý do trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 

 Thời gian chủ dự án hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của cơ quan thẩm định không tính vào thời gian thẩm định.

 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án.

 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

- Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM;

 

- Báo cáo đánh ĐTM đã được phê duyệt được xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa.

 

h) Phí, lệ phí: Thực hiện theo Nghị Quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường và phương án cải tạo bổ sung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

i) Tên các mẫu đơn

 

- Phụ lục 2.1: Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 

- Phụ lục 2.2: Mẫu trang bìa, trang phụ bìa của báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

- Phụ lục 2.3: Mẫu cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường.

 

- Phụ lục 2.10: Mẫu cấu trúc và nội dung của kế hoạch quản lý môi trường của dự án.

 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

- Luật bảo vệ môi trường 2014;

 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

 

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

 

- Nghị Quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường và phương án cải tạo bổ sung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.