Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1713
 • Mức độ 2 1100
 • Mức độ 3 352
 • Mức độ 4 261
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1713
 • Sở Thông tin và Truyền thông 46
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 123
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 69
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 43
 • Sở Nội vụ BRVT 93
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 140
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 133
 • Sở Y Tế BRVT 153
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 136
 • Sở Tư pháp BRVT 162
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 124
 • Sở Văn hóa và Thể thao 83
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 53
 • Sở Tài chính BRVT 58
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 115
 • Sở Du Lịch 25
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Thủ tục khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 0 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
Dịch vụ Công Mức 2

Trình tự thực hiện:

         - Người được Trợ giúp pháp lý gửi đơn khiếu nại lên Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình;

          - Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, người khiếu nại có quyền khiếu nại lên Giám đốc Sở Tư pháp;

          - Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại.

Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu – số 299/21 đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thành phần hồ sơ:

- Đơn khiếu nại của người được trợ giúp pháp lý;

- Giấy tờ tài liệu chứng minh về việc Trung tâm từ chối hoặc không thực hiện hoặc thay đổi người thực hiện không phù hợp với quy định của pháp luật.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

        Thời hạn giải quyết:

          - Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm giải quyết khiếu nại;

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Trung tâm trợ giúp pháp lý.

          Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Giám đốc Sở Tư pháp.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Lệ phí: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc giải quyết khiếu nại.

          Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

          Căn cứ pháp lý:

          - Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006;

- Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

          - Thông tư 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về Trợ giúp pháp lý;

          - Thông tư 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008.