Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1850
 • Mức độ 2 1135
 • Mức độ 3 380
 • Mức độ 4 335
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1851
 • Sở Thông tin và Truyền thông 54
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 135
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 71
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 156
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 125
 • Sở Y Tế BRVT 142
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 124
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 101
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 80
 • Sở Tài chính BRVT 59
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B, quan trọng quốc gia của Nhà đầu tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 0 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
Dịch vụ Công Mức 2

     * Trường hợp dự án nhóm A

          a) Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Nhà đầu tư được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi chuẩn bị hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầy đủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và đến nộp hồ sơ tại Bộ phận trả và tiếp nhận kết quả tập trung cấp Tỉnh địa chỉ: 4 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

        - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hoặc qua dịch vụ bưu chính côn ích.

          * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ; chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30). trừ ngày lễ.

  Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ

          - Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, Bộ phận trả và tiếp nhận kết quả tập trung cấp Tỉnh nhận hồ sơ, trao biên nhận cho nhà đầu tư và thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định.

          - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Bộ phận trả và tiếp nhận kết quả tập trung cấp Tỉnh sẽ đề nghị Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc Nhà đầu tư bổ sung hồ sơ.

          Bước 3: Xem xét, Giải quyết hồ sơ

          - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ kèm theo văn bản để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan nhà nước có liên quan đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi;

          - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến góp ý những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, nếu quá thời hạn nêu trên mà cơ quan nhà nước có liên quan không có ý kiến thì xem như thống nhất với nội dung của hồ sơ;

          - Trường hợp hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hợp lệ (không có ý kiến phản đối của các cơ quan nhà nước có liên quan), trong thời hạn 22 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp Ban chỉ đạo PPP, lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, phê duyệt;

          - Trường hợp hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi chưa hợp lệ (chưa được các cơ quan nhà nước có liên quan có ý kiến thống nhất), Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan nhà nước có liên quan và đề nghị Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc Nhà đầu tư giải trình, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ theo quy định và tiến hành các bước như đã nêu trên.

          - Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét và có Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc không xem xét phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi gửi Nhà đầu tư.

          b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận trả và tiếp nhận kết quả tập trung cấp Tỉnh hoặc nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính.

          c) Thành phần hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

          (1) Thẩm định:

- Văn bản trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi

- Văn bản thỏa thuận giữa UBND cấp tỉnh với nhà đầu tư (trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án);

- Quyết định phê duyệt đề xuất dự án;

- Các tài liệu văn bản pháp lý có liên quan.

(2) Phê duyệt:

- Văn bản trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi

- Văn bản thỏa thuận giữa UBND cấp tỉnh với nhà đầu tư (trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án);

- Quyết định phê duyệt đề xuất dự án;

- Các tài liệu văn bản pháp lý có liên quan.

- Văn bản thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi;

- Các tài liệu văn bản pháp lý có liên quan.

          Đối với dự án có cấu phần xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm thiết kế cơ sở theo quy định của pháp luật về xây dựng.

          Lưu ý: Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.

d) Số lượng hồ sơ: 06 Bộ hồ sơ (bản chính) (01 Bộ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 05 Bộ gửi đơn vị thẩm định

          d) Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  e) Cơ quan thực hiện:

1. Đơn vị thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan đầu mối PPP)

          2. Cơ quan phê duyệt nhà nước có thẩm quyền: UBND Tỉnh

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:           Tổ chức, Cá nhân.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định BCNCKT và Quyết định phê duyệt hoặc không phê duyệt BCNCKT .

          i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

          k) Lệ phí: Từ 0,001% đến 0,019% tổng mức đầu tư dự án (Theo quy định tại Thông tư số 176/2000/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng).    

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):

          - Văn bản Ủy ban nhân dân Tỉnh giao Nhà đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

          - Trừ các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tôn giáo.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

- Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 03 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

* Trường hợp dự án nhóm B

          a) Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Nhà đầu tư được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi chuẩn bị hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầy đủ theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và đến nộp hồ sơ tại Bộ phận trả và tiếp nhận kết quả tập trung cấp Tỉnh địa chỉ: 4 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

        - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hoặc qua dịch vụ bưu chính côn ích.

          * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ; chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30).trừ ngày lễ.

  Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ

          - Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, Bộ phận Trả và tiếp nhận kết quả tập trung cấp Tỉnh nhận hồ sơ, trao biên nhận cho nhà đầu tư và thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định.

          - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Bộ phận trả và tiếp nhận kết quả tập trung cấp Tỉnh sẽ đề nghị Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc Nhà đầu tư bổ sung hồ sơ.

          Bước 3: Xem xét, Giải quyết hồ sơ

          - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ kèm theo văn bản để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan nhà nước có liên quan đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi;

          - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến góp ý những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, nếu quá thời hạn nêu trên mà cơ quan nhà nước có liên quan không có ý kiến thì xem như thống nhất với nội dung của hồ sơ;

          - Trường hợp hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hợp lệ (không có ý kiến phản đối của các cơ quan nhà nước có liên quan), trong thời hạn 17 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp Ban chỉ đạo PPP, lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, phê duyệt;

          - Trường hợp hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi chưa hợp lệ (chưa được các cơ quan nhà nước có liên quan có ý kiến thống nhất), Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan nhà nước có liên quan và đề nghị Nhà đầu tư giải trình, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ theo quy định và tiến hành các bước như đã nêu trên.

          - Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét và có Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc không xem xét phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi gửi Nhà đầu tư.

          b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận trả và tiếp nhận kết quả tập trung cấp Tỉnh hoặc nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính.

          c) Thành phần hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ:

          (1) Thẩm định:

- Văn bản trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi

- Văn bản thỏa thuận giữa UBND cấp tỉnh với nhà đầu tư (trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án);

- Quyết định phê duyệt đề xuất dự án;

- Các tài liệu văn bản pháp lý có liên quan.

(2) Phê duyệt:

- Văn bản trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi

- Văn bản thỏa thuận giữa UBND cấp tỉnh với nhà đầu tư (trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án);

- Quyết định phê duyệt đề xuất dự án;

- Các tài liệu văn bản pháp lý có liên quan.

- Văn bản thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi;

- Các tài liệu văn bản pháp lý có liên quan.

          Đối với dự án có cấu phần xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm thiết kế cơ sở theo quy định của pháp luật về xây dựng.

          Lưu ý: Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo.

          d) Số lượng hồ sơ: 06 Bộ hồ sơ (bản chính) (01 Bộ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 05 Bộ gửi đơn vị thẩm định)

          d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan thực hiện:

1. Đơn vị thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan đầu mối về PPP)

          2. Cơ quan phê duyệt nhà nước có thẩm quyền: UBND Tỉnh

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:           Tổ chức, Cá nhân.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định và Quyết định phê duyệt hoặc không phê duyệt BCNCKT.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   Không có.   

k) Lệ phí: Từ 0,001% đến 0,019% tổng mức đầu tư dự án (Theo quy định tại Thông tư số 176/2000/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng).

          l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):

          - Văn bản Ủy ban nhân dân Tỉnh giao Nhà đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

          - Trừ các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tôn giáo.

          m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

- Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 03 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.