Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1518
 • Mức độ 2 937
 • Mức độ 3 338
 • Mức độ 4 243
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1518
 • Sở Thông tin và Truyền thông 46
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 74
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 69
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 49
 • Sở Nội vụ BRVT 64
 • Ban Dân Tộc BRVT 2
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 137
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 133
 • Sở Y Tế BRVT 138
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 128
 • Sở Tư pháp BRVT 163
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 120
 • Sở Văn hóa và Thể thao 83
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 53
 • Sở Tài chính BRVT 55
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 133
 • Sở Du Lịch 17
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Z - Đã Bãi Bỏ 2.Kiểm tra, xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên Môi trường BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 0 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
Dịch vụ Công Mức 2

- Trình tự thực hiện: 
Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp Tỉnh, số 04 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa.

         Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ.
          + Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
          + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ theo quy định.
Bước 3.  Quy trình kiểm tra, xác nhận:
         - Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo để yêu cầu tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ;
- Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Đoàn kiểm tra việc hoàn thành nội dung Đề án hoặc Đề án bổ sung. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: đại diện chính quyền địa phương, đại điện cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường địa phương, cơ quan cấp giấy phép khai thác khoáng sản, Quỹ bảo vệ môi trường nơi tổ chức, cá nhân ký quỹ. Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường mời thêm một số đơn vị liên quan, cơ quan tư vấn giám sát chất lượng môi trường và công trình cải tạo, phục hồi môi trường tham gia Đoàn kiểm tra;
- Sau khi có kết quả kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản về kết quả kiểm tra cho tổ chức, cá nhân biết;
- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày sau khi có thông báo bằng văn bản về kết quả kiểm tra hoặc sau khi nhận đủ hồ sơ hoàn chỉnh trong trường hợp phải bổ sung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành giấy xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường theo ủy quyền của UBND tỉnh hoặc theo thẩm quyền quy định..
Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp Tỉnh, số 04 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Cán bộ kiểm tra giấy hẹn và trả kết quả cho người đến nhận (đối với trường hợp trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. 
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần hồ sơ:    
+ Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành nội dung cải tạo, phục hồi môi trường.
+ 07 (bảy) Báo cáo hoàn thành nội dung cải tạo, phục hồi môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 18 kèm theo Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, lưu ý thay chữ Dự án thành Đề án.
+ 07 (bảy) Báo cáo kết quả giám sát, kiểm tra chất lượng công trình và chất lượng môi trường của đơn vị thẩm tra, giám sát.
+ 01 (một) bản sao Đề án hoặc Đề án bổ sung kèm theo Quyết định phê duyệt.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
* Đối với các dự án thuộc đối tượng lập báo cáo đánh gía tác động môi trường: UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
* Đối với các dự án thuộc đối tượng lập Bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt Đề án CT, PHMT theo quy định tại Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013: Sở Tài nguyên và môi trường.
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận hoàn thành cải tạo, phục hồi môi trường.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo hoàn thành nội dung cải tạo, phục hồi môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 18 kèm theo Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT, lưu ý thay chữ Dự án thành Đề án.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;
+ Luật khoáng sản ngày 17/11/2010;
+ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;
+ Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác kháng sản;
+ Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản;
+ Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 của UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký các văn bản trong lĩnh vực khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.
Văn bản hướng dẫn:
+ Văn bản số 2019/BTNMT-TCMT ngày 31/5/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ;
+ Văn bản số 2120/TCMT-QLCT&CTMT ngày 10/12/2013 của Tổng cục Môi trường về việc xử lý đối với Đề án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung nộp sau ngày Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.