Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1537
 • Mức độ 2 952
 • Mức độ 3 344
 • Mức độ 4 241
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1537
 • Sở Thông tin và Truyền thông 46
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 74
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 69
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 49
 • Sở Nội vụ BRVT 64
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 137
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 133
 • Sở Y Tế BRVT 152
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 133
 • Sở Tư pháp BRVT 162
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 120
 • Sở Văn hóa và Thể thao 83
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 53
 • Sở Tài chính BRVT 55
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 133
 • Sở Du Lịch 17
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Thủ tục báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông internet
Lĩnh vực: Viễn thông
Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 1 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
1 BÁO CÁO THỐNG KÊ VỀ MẠNG LƯỚI VÀ DỊCH VỤ INTERNET
Dịch vụ Công Mức 2

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trước ngày 10 hằng tháng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet có trách nhiệm báo cáo trực tiếp hoặc hướng dẫn các chi nhánh, đơn vị thành viên hoạt động trên địa bàn tỉnh, báo cáo tình hình phát triển thuê bao và dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông của tháng trước đó cho sở Thông tin và Truyền thông.

Bước 2: Gửi báo cáo tại địa chỉ:

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 04, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

+ Hộp thư điện tử: sotttt@baria-vungtau.gov.vn

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, chuyển báo cáo về sở Thông tin và Truyền thông.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp qua mạng internet;

+ Qua hệ thống bưu chính;

- Thành phần hồ sơ:

+ Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông internet theo mẫu tại Phụ lục II.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

+ Luật Viễn thông;

+ Nghị định 25/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

+ Thông tư 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/2008 hướng dẫn một số điều của Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet.