Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1850
 • Mức độ 2 1135
 • Mức độ 3 380
 • Mức độ 4 335
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1851
 • Sở Thông tin và Truyền thông 54
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 135
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 71
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 156
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 125
 • Sở Y Tế BRVT 142
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 124
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 101
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 80
 • Sở Tài chính BRVT 59
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động
Lĩnh vực: Quản lý Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 2 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
1 1. Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài của người sử dụng lao động MS1
2 1. Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài của người sử dụng lao động MS2
Dịch vụ Công Mức 3

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng lao động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 Trước ít nhất 20 ngày, kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) phải khai thông tin vào tờ khai và nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH đến Ban quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài thì người  sử dụng lao động nước ngoài báo cáo giải trình thay đổi theo mẫu số 2 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài gửi về Ban quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bước 2: Ban Quản lý các Khu công nghiệp được ủy quyền thông báo việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài tới người sử dụng lao động theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH trong thời hạn 12 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Đối với hồ sơ nộp qua cổng thông tin điện tử http:// dvc.vieclamvietnam.gov.vn.

+ Trong thời hạn 12 ngày, kể từ ngày nhận được tờ khai và báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật, Ban Quản lý các KCN  trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động.Trường hợp tờ khai và hồ sơ giải trình hoặc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Ban Quản lý các KCN trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

+ Trong thời hạn không quá 8 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản gốc báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì Ban Quản lý các KCN phải trả kết quả cho người sử dụng lao động. Trường hợp bản gốc giải trình hoặc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài không đúng hồ sơ đã gửi qua cổng thông tin điện tử thì Ban Quản lý các KCN trả lời bằng văn bản hoặc qua thư điện tử hoặc thông báo trực tiếp cho người sử dụng lao động.

 Bước 3: Nộp hồ sơ dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh hoặc thông qua cổng thông tin điện tử http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

Bước 4: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, phù hợp quy định pháp luật thì công chức tiếp nhận hồ sơ xác nhận và phần mềm tự động gửi thông tin phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả vào địa chỉ điện tử cho doanh nghiệp/ tổ chức /cá nhân.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không phù hợp quy định pháp luật thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung hoặc trả lời hộp thư điện tử cho doanh nghiệp/ tổ chức/ cá nhân  để nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 5: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ các ngày lễ, Tết ( Buổi sáng  từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00; Buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30).

b) Cách thức thực hiện:

Người sử dụng lao động nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp qua cổng thông tin điện tử: http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ: Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

d) Thời hạn giải quyết: 12 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo báo giải trình thay đổi.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động nước ngoài trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Cơ quan  được ủy quyền thực hiện: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu.

g) Mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức độ 3

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH.

- Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 2 kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH.

i) Phí, lệ phí: Không.

k) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động xác định được nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ Luật Lao động năm 2012;

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP;

- Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử;

- Thông tư 35/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công thương quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

- Quyết định số 602/QĐ-LĐTBXH ngày 26/4/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bị bãi bỏ của lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.