Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1788
 • Mức độ 2 1117
 • Mức độ 3 381
 • Mức độ 4 290
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1788
 • Sở Thông tin và Truyền thông 46
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 123
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 69
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 56
 • Sở Nội vụ BRVT 94
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 140
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 133
 • Sở Y Tế BRVT 165
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 136
 • Sở Tư pháp BRVT 162
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 124
 • Sở Văn hóa và Thể thao 83
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 87
 • Sở Tài chính BRVT 73
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 115
 • Sở Du Lịch 25
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động
Lĩnh vực: Quản lý Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 2 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
1 1. Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài của người sử dụng lao động MS1
2 1. Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài của người sử dụng lao động MS2
Dịch vụ Công Mức 3

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng lao động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Trước ít nhất 30 ngày, kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH đến Ban quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động nước ngoài báo cáo giải trình thay đổi theo mẫu số 2 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến tuyển mới, tuyển thêm hoặc tuyển để thay thế người lao động nước ngoài gửi về Ban quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bước 2: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh (Quầy 20) địa chỉ số 04 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc thông qua phần mềm http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn

Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ xác nhận và phần mềm tự động gửi thông tin phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả vào địa chỉ điện tử cho doanh nghiệp/ tổ chức / cá nhân.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh (Quầy 20) địa chỉ số 04 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Khi đến nhận kết quả thì đại diện của tổ chức, cá nhân phải xuất trình giấy biên nhận.

- Công chức trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận sau đó yêu cầu đại diện của tổ chức ký vào sổ giao nhận và tiến hành giao trả kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày lễ, Tết). Cụ thể như sau:

+ Buổi sáng               : từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00;

+ Buổi chiều              : từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 00.

b) Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh

- Qua đường bưu điện

- Qua mạng internet:http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

-  Thành phần hồ sơ: Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (theo Mẫu số 01 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH), hoặc giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài ( mẫu số 2 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH)

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng người lao động nước ngoài.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền thực hiện: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH.

- Văn bản báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 2 kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH.

- Văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH.

h) Phí, lệ phí: Không có.

i) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do (Mẫu số 3).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu nơi người nước ngoài dự kiến làm việc.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Bộ Luật Lao động năm 2012, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2013;

* Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2008;

* Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014;

* Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày ngày 01/4/2016);

* Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP (có hiệu lực kể từ ngày ngày 12/12/2016);

* Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về người lao động nước ngoài thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ;

* Văn bản ủy quyền ngày 22/4/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.