Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1918
 • Mức độ 2 1190
 • Mức độ 3 390
 • Mức độ 4 338
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1918
 • Sở Thông tin và Truyền thông 54
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 123
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 67
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 149
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 181
 • Sở Y Tế BRVT 160
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 146
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 95
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 87
 • Sở Tài chính BRVT 73
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 25
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 0 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
Dịch vụ Công Mức 2

a) Trình tự thực hiện:

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- UBND Tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Trả và Tiếp nhận kết quả tập trung cấp Tỉnh hoặc nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

        - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

          * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ; chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30).

c) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Thỏa thuận đầu tư và dự thảo hợp đồng dự án

- Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định phê duyệt dự án

- Văn bản chấp thuận chủ trương sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án (nếu có)

- Hợp đồng liên doanh và dự thảo điều lệ doanh nghiệp dự án (nếu có)

- Quyết định lựa chọn nhà đầu tư

d) Số lượng hồ sơ:

05 Bộ hồ sơ, trong đó có ít nhất 1 Bộ gốc và 04 Bộ bản sao.

đ) Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi văn bản lấy ý kiến các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố nơi dự kiến thực hiện dự án về những nội dung thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan này theo quy định Nghị định số 15/2015/NĐ-CP

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan quy định được hỏi có ý kiến về các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

e) Cơ quan thực hiện:

1. Đơn vị thẩm tra trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: UBND Tỉnh

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Nhà đầu tư (cá nhân, tổ chức).

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

i) Lệ phí:

Không có

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):

Không có

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):

Không có

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư;

- Luật Đầu tư công;

- Luật Xây dựng;

- Luật Đấu thầu;

- Luật Doanh nghiệp;

- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức PPP

- Thông tư số 06/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 2 năm 2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.