Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1537
 • Mức độ 2 952
 • Mức độ 3 344
 • Mức độ 4 241
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1537
 • Sở Thông tin và Truyền thông 46
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 74
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 69
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 49
 • Sở Nội vụ BRVT 64
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 137
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 133
 • Sở Y Tế BRVT 152
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 133
 • Sở Tư pháp BRVT 162
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 120
 • Sở Văn hóa và Thể thao 83
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 53
 • Sở Tài chính BRVT 55
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 133
 • Sở Du Lịch 17
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước
Lĩnh vực: Quản lý Công sản
Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 7 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
1 8. Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước MS1QĐ
2 8. Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước MS4
3 8. Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước MS1TT
4 8. Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước MS3c
5 8. Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước MS3b
6 8. Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước MS3a
7 8. Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước MS2
Dịch vụ Công Mức 2

- Trình tự thực hiện:

Khi có nhu cầu sử dụng hoá đơn, đơn vị được giao xử lý tài sản đăng ký mua hoá đơn tại Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, nơi đơn vị đóng trụ sở. Căn cứ thực tế xử lý tài sản tại địa phương, Giám đốc Sở Tài chính hoặc Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện quyết định việc bán cả quyển hoá đơn hoặc bán hoá đơn lẻ cho đơn vị được giao xử lý tài sản trên địa bàn, đảm bảo nguyên tắc:

- Trường hợp đơn vị được giao xử lý tài sản phát sinh thường xuyên việc bán tài sản thì được mua cả quyển hóa đơn.

- Trường hợp đơn vị được giao xử lý tài sản không phát sinh thường xuyên việc bán tài sản thì được mua hoá đơn lẻ (mua từng seri). Trong trường hợp này, Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính Kế hoạch huyện cử cán bộ mang quyển hóa đơn bán tài sản đến đơn vị được giao xử lý tài sản để đơn vị lập hóa đơn.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng 7 giờ 30 phút đến 12 giờ; chiều 13 giờ đến 16 giờ 30 phút), trừ ngày Lễ.

* Nơi nhận hồ sơ và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

(Ghi chú: Sở Tài chính mua hóa đơn tại Bộ Tài chính; Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện mua hóa đơn tại Sở Tài chính; Đơn vị được giao xử lý tài sản mua hóa đơn tại Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện)

- Thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị mua hóa đơn gồm:

a) Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị được mua hoá đơn do thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu (01 bản chính);

b) Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hoá đơn;

c) Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hoá đơn đối với toàn bộ số hoá đơn đã mua lần trước theo mẫu số 06/HĐ-BC ban hành kèm theo Thông tư 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009;

d) Quyết định xử lý tài sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các giấy tờ có liên quan đến việc bán tài sản.

Ghi chú:

- Bộ hồ sơ để làm thủ tục mua quyển hóa đơn lần đầu gồm: (a) và (b)

- Bộ hồ sơ để làm thủ tục mua quyển hóa đơn lần tiếp theo gồm (a), (b) và (c)

- Bộ hồ sơ để làm thủ tục mua hóa đơn lẻ gồm (a), (b) và (d)

- Thời hạn giải quyết: Kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ mua hóa đơn, đơn vị bán hóa đơn chậm nhất không quá 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan tài chính nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng hoá đơn; Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xử lý; Tổ chức, cá nhân mua các tài sản.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hóa đơn bán tài sản nhà nước hoặc Hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước.

- Phí, lệ phí (nếu có): không có.

- Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ 01/TSNN-HĐ: Mẫu hóa đơn bán tài sản nhà nước

+ 01/TSSQ-3L.04: Mẫu hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

+ 02/HĐ-BC: Báo cáo nhập, xuất, tồn hoá đơn bán tài sản nhà nước và hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

+ 03a/HĐ-BC: Sổ theo dõi việc bán hoá đơn

+ 03b/HĐ-BC: Sổ theo dõi việc bán hoá đơn bán tài sản nhà nước

+ 03c/HĐ-BC: Sổ theo dõi việc bán hoá đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

+04/HĐ-BC: Sổ theo dõi hoá đơn bị mất

+ 05/HĐ-BC: Thông báo mất hoá đơn bán tài sản nhà nước/hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

+ 06/HĐ-BC: Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

+ 07/HĐ-BC: Báo cáo thanh, quyết toán hoá đơn bán tài sản nhà nước và hoá đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

+ 08/HĐ-BC: Báo cáo mất hoá đơn bán tài sản nhà nước/hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

+ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

+ Thông tư số 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn bán tài sản nhà nước và hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước.