Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1507
 • Mức độ 2 926
 • Mức độ 3 338
 • Mức độ 4 243
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1508
 • Sở Thông tin và Truyền thông 46
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 74
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 69
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 49
 • Sở Nội vụ BRVT 64
 • Ban Dân Tộc BRVT 2
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 137
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 133
 • Sở Y Tế BRVT 138
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 128
 • Sở Tư pháp BRVT 151
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 120
 • Sở Văn hóa và Thể thao 85
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 53
 • Sở Tài chính BRVT 55
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 133
 • Sở Du Lịch 17
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
3. Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Lĩnh vực: TDTT
Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 1 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
1 Đăng cai tổ chức thể thao thành tích cao
Dịch vụ Công Mức 3

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là cơ quan thường trực giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ xin phép đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh.

+ Tổ chức, cá nhân xin phép đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị xin phép đăng cai  tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 04 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa).

Bước 3. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 07 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gửi văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ các điều kiện theo quy định, Sở Văn hóa và Thể thao trình UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quyết định việc cho phép hoặc không cho phép đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh.

Bước 4. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. Nếu không cho phép phải nêu rõ lý do.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu , số 04 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định cách thức thực hiện.

- Thành phần hồ sơ:

    (1) Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ mục đích tổ chức, nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao);

    (2) Điều lệ giải thể thao;

    (3) Danh sách ban tổ chức giải thể thao;

    (4) Chương trình thi đấu và các hoạt động khác của giải thể thao;

    (5) Tên giải thi đấu; huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải.

- Số lượng hồ sơ: Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định số lượng hồ sơ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:  Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định cơ quan trực tiếp thực hiện.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.  

- Lệ phí: Không quy định.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ mục đích tổ chức, nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao); Điều lệ giải thể thao; Danh sách ban tổ chức giải thể thao; Chương trình thi đấu và các hoạt động khác của giải thể thao; Tên giải thi đấu; huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải.       

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực  từ ngày 01/7/2007.

+ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao. Có hiệu lực từ ngày 03/8/2007.

+ Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 01/02/2015.