Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1540
 • Mức độ 2 951
 • Mức độ 3 346
 • Mức độ 4 243
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1540
 • Sở Thông tin và Truyền thông 46
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 74
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 69
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 49
 • Sở Nội vụ BRVT 64
 • Ban Dân Tộc BRVT 2
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 137
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 133
 • Sở Y Tế BRVT 161
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 128
 • Sở Tư pháp BRVT 162
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 120
 • Sở Văn hóa và Thể thao 83
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 53
 • Sở Tài chính BRVT 55
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 133
 • Sở Du Lịch 17
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Lĩnh vực: Vốn ngân sách
Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 0 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
Dịch vụ Công Mức 2

Trình tự thực hiện:

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

-         Mẫu hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu (theo mẫu quy định);

-         Tài liệu kèm theo văn bản trình duyệt

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 1. Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 2. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức
 3. Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có):   không

 1. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.
 2. Lệ phí: Không.
 3. Tên mẫu đơn tờ khai : Mẫu hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu (Thông tư số 02/2009/TT ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu)
 4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.
 5. Căn cứ pháp lý của TTHC:

       + Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/112013;

       + Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

        + Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21/9/2010 quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu;

        + Thông tư số 02/2009/TT ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu.

         + Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.