Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1884
 • Mức độ 2 1166
 • Mức độ 3 384
 • Mức độ 4 334
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1884
 • Sở Thông tin và Truyền thông 54
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 123
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 67
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 149
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 156
 • Sở Y Tế BRVT 160
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 133
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 95
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 80
 • Sở Tài chính BRVT 73
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Lĩnh vực: Lĩnh vực đấu thầu
Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 2 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
1 Mẫu số 2: Báo cáo thẩm định
2 Mẫu số 3: Quyết định phê duyệt
Dịch vụ Công Mức 2

* Trình tự thực hiện

Bước 01: Các chủ đầu tư (đối với dự án đầu tư phát triển) và Bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 02: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của Tỉnh.

          - Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

          + Trường hợp hồ sơ đầy đủ giấy tờ theo quy định thì viết Biên nhận hồ sơ giao cho người nộp.

+ Trường hợp thiếu thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để bổ sung hồ sơ theo quy định.

           Bước 03: Quy trình xem xét, thẩm định hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì chuyển trả lại cho Bộ phận tiếp nhận và Bộ phận tiếp nhận có trách nhiệm trả hồ sơ cho chủ đầu tư;

+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung thì ghi nội dung cần bổ sung vào phiếu bổ sung hồ sơ và chuyển về Bộ phận tiếp nhận để yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, thời gian thẩm định được tính từ ngày chủ đầu tư bổ sung đủ hồ sơ theo quy định;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đúng quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thẩm định và có Tờ trình trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

        - Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu .

          * Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ; chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30) trừ ngày lễ.

2. Phê duyệt

Căn cứ báo cáo thẩm định, người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng văn bản để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu, sau khi dự án được phê duyệt hoặc đồng thời với quyết định phê duyệt dự án trong trường hợp đủ điều kiện.

* Cách thức thực hiện:

1. Thẩm định: trực tiếp tại cơ quan của tổ chức thẩm định.

2. Phê duyệt: trực tiếp tại cơ quan của người có thẩm quyền.

* Thành phần hồ sơ:

1. Thẩm định

- Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng

nhận đăng ký đầu tư và các tài liệu có liên quan; Quyết định phê duyệt thiết

kế, dự toán (nếu có); Quyết định phân bổ vốn, giao vốn cho dự án; Điều ước

quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và các văn bản pháp lý liên quan.

2. Phê duyệt

- Các tài liệu nêu tại Mục 1;

- Báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định;

- Dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

* Số lượng hồ sơ:

- 01 bản chụp các tài liệu nêu trên.

* Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình. Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.

* Cơ quan thực hiện:

1. Đơn vị thẩm định.

2. Người có thẩm quyền.

* Mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Mức độ 2.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định và Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

* Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): không có.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu số 2 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Mẫu số 3 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;