Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1919
 • Mức độ 2 1191
 • Mức độ 3 390
 • Mức độ 4 338
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1919
 • Sở Thông tin và Truyền thông 54
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 123
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 67
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 149
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 181
 • Sở Y Tế BRVT 160
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 146
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 95
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 87
 • Sở Tài chính BRVT 73
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 26
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Trình tự thực hiện sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng
Lĩnh vực: Quản lý Công sản
Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 4 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
1 5. Thủ tục trình tự thực hiện sắp xếp, xl các cs nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước MS1
2 5. Thủ tục trình tự thực hiện sắp xếp, xl các cs nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước MS3
3 5. Thủ tục trình tự thực hiện sắp xếp, xl các cs nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước MS2
4 5. Thủ tục trình tự thực hiện sắp xếp, xl các cs nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước MS4
Dịch vụ Công Mức 2

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất kê khai, báo cáo và đề xuất phương án gửi cơ quan chủ quản.

Bước 2: Cơ quan chủ quản chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các Sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo 09 tỉnh và UBND cấp huyện nơi có cở sở nhà, đất để tổng hợp, kiểm tra hiện trạng từng cơ sở nhà, đất và tổng hợp báo cáo các cơ sở nhà, đất theo địa bàn từng huyện, thành phố gửi Sở Tài chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo 09 tỉnh và UBND cấp huyện nơi có cở sở nhà, đất xem xét phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các đơn vị sử dụng nhà, đất trình UBND tỉnh.

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tài chính, UBND tỉnh có ý kiến chính thức bằng văn bản (đối với nhà, đất thuộc Trung ương quản lý) hoặc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý (đối với nhà, đất thuộc địa phương quản lý).

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng 7 giờ 30 phút đến 12 giờ; chiều 13 giờ đến 16 giờ 30 phút), trừ ngày Lễ.

* Nơi nhận hồ sơ và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Báo cáo kê khai từng cơ sở nhà, đất.

- Đề xuất phương án sắp xếp lại nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của cơ quan chủ quản.

- Báo cáo tổng hợp đối với tất cả các cơ sở nhà, đất đang quản lý.

- Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất.

- Hồ sơ pháp lý có liên quan.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND tỉnh, Sở Tài chính.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (đối với nhà, đất thuộc địa phương quản lý) hoặc ý kiến bằng văn bản (đối với nhà, đất thuộc Trung ương quản lý).

- Phí, lệ phí (nếu có): Không có.

- Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01/HC-SN-DN, Mẫu số 02/TH, Mẫu số 03/BB, Mẫu số 04/TH ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007, Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008, Quyết định số 71/2004/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

+ Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007, Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.