Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1690
 • Mức độ 2 1101
 • Mức độ 3 352
 • Mức độ 4 237
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1690
 • Sở Thông tin và Truyền thông 46
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 123
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 69
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 43
 • Sở Nội vụ BRVT 93
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 140
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 133
 • Sở Y Tế BRVT 153
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 136
 • Sở Tư pháp BRVT 162
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 101
 • Sở Văn hóa và Thể thao 83
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 53
 • Sở Tài chính BRVT 58
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 115
 • Sở Du Lịch 25
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
Lĩnh vực: Quản lý Công sản
Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 1 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
1 21. Thủ tục cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
Dịch vụ Công Mức 2

- Trình tự thực hiện

Bước 1: Đơn vị quản lý công trình:

+ Lập hồ sơ đề nghị cho thuê quyền khai thác công trình.

+ Gửi hồ sơ đến Sở Tài chính.

Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính thẩm tra, xem xét và trình UBND tỉnh.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tài chính, UBND tỉnh xem xét, ban hành quyết định cho thuê quyền khai thác công trình.

Bước 4: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có quyết định cho thuê quyền khai thác công trình của UBND tỉnh, đơn vị quản lý công trình thực hiện việc cho thuê quyền khai thác theo quy định của pháp luật.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng 7 giờ 30 phút đến 12 giờ; chiều 13 giờ đến 16 giờ 30 phút), trừ ngày Lễ.

* Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

- Cách thực thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, gồm:

- Văn bản đề nghị cho thuê quyền khai thác công trình của đơn vị quản lý công trình (bản chính);

- Giá và thời hạn cho thuê quyền khai thác công trình (bản chính);

- Danh mục công trình đề nghị xử lý theo mẫu số 01-DM/CTNSNT ban hành kèm Thông tư 54/2013/TT-BTC (bản chính).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ của đơn vị quản lý công trình.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị quản lý công trình

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính; Đơn vị có công trình cho thuê quyền khai thác.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định cho thuê quyền khai thác công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Phí, lệ phí (nếu có): không có

- Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Danh mục công trình đề nghị xử lý theo mẫu số 01-DM/CTNSNT ban hành kèm Thông tư 54/2013/TT-BTC.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Việc cho thuê quyền khai thác công trình được thực hiện theo phương thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật, trường hợp đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà chỉ có một tổ chức hoặc cá nhân đăng ký tham gia và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm thì được cho thuê chỉ định.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.