Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1724
 • Mức độ 2 1077
 • Mức độ 3 357
 • Mức độ 4 290
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1724
 • Sở Thông tin và Truyền thông 45
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 123
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 69
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 43
 • Sở Nội vụ BRVT 93
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 140
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 133
 • Sở Y Tế BRVT 165
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 136
 • Sở Tư pháp BRVT 162
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 124
 • Sở Văn hóa và Thể thao 83
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 53
 • Sở Tài chính BRVT 58
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 115
 • Sở Du Lịch 25
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục Đào tạo BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 0 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
Dịch vụ Công Mức 2

1.Thủ tục giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

1.Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đề nghị giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (đối với trường hợp cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học yêu cầu giải thể);

Bước 2: Cơ quan ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học tổ chức đoàn thanh tra đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm, đề xuất phương án xử lý hoặc xem xét phương án xử lý do tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm kiến nghị, đề xuất, lập báo cáo kết quả thanh tra;

Căn cứ kết quả thanh tra, người có thẩm quyền ra quyết định thành lập trung tâm ra quyết định giải thể trung ngoại ngữ, tin học. Trong quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên và người học. Quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bước 3: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ ra Quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học.

+ Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân biết và nêu rõ lý do không cấp.

Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00; chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Tờ trình đề nghị giải thể trung tâm của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học (đối với trường hợp cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học yêu cầu giải thể);

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân, tổ chức (đối với trường hợp cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học yêu cầu giải thể).

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng quyết định đối với các trung tâm trực thuộc;

+ Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật quy định cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: giám đốc sở giáo dục và đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Các phòng ban/đơn vị chuyên môn có liên quan (theo quy định của cơ quan có thẩm quyền).

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định cho phép giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học giám đốc sở giáo dục và đào tạo hoặc giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng (quyết định đối với các trung tâm trực thuộc) hoặc người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế (quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc).

8. Lệ phí: Không.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Trung tâm ngoại ngữ, tin học bị (được) giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

b) Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

c) Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội;

d) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 1 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

2 Thủ tục giải thể cơ sở ngoại ngữ, tin học

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân đề nghị giải thể cơ sở ngoại ngữ, tin học (đối với trường hợp cá nhân, tổ chức thành lập cơ sở ngoại ngữ, tin học yêu cầu giải thể);

Bước 2: Cơ quan ra quyết định thành lập cơ sở ngoại ngữ, tin học tổ chức đoàn thanh tra đánh giá tình trạng thực tế của cơ sở, đề xuất phương án xử lý hoặc xem xét phương án xử lý do cá nhân thành lập cơ sở kiến nghị, đề xuất, lập báo cáo kết quả thanh tra;

Căn cứ kết quả thanh tra, người có thẩm quyền ra quyết định thành lập cơ sở ra quyết định giải thể cơ sở ngữ, tin học. Trong quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên và người học. Quyết định giải thể cơ sở ngoại ngữ, tin học phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bước 3: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ ra Quyết định giải thể cơ sở ngoại ngữ, tin học.

+ Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản trả lời cho cá nhân biết và nêu rõ lý do không cấp.

Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00; chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Tờ trình đề nghị giải thể cơ sở của cá nhân thành lập cơ sở ngoại ngữ, tin học (đối với trường hợp cá nhân thành lập cơ sở ngoại ngữ, tin học yêu cầu giải thể);

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân (đối với trường hợp cá nhân thành lập cơ sở ngoại ngữ, tin học yêu cầu giải thể).

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: giám đốc sở giáo dục và đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Các phòng ban/đơn vị chuyên môn có liên quan (theo quy định của cơ quan có thẩm quyền).

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định cho phép giải thể cơ sở ngoại ngữ, tin học của giám đốc sở giáo dục và đào tạo

8. Lệ phí: Không.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Cơ sở ngoại ngữ, tin học bị (được) giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của cơ sở ngoại ngữ, tin học;

b) Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

c) Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở ngoại ngữ, tin học không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội;

d) Hết thời hạn hoạt động;

e) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở ngoại ngữ, tin học.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Căn cứ công văn số 9729/BGDĐT-GDTX, ngày 4 tháng 11 năm 2009 của Bộ GDĐT về việc quản lý Cơ sở ngoại ngữ, tin học;

Quyết định số 1797/QĐ-UBND, ngày 3 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc giao cho Giám đốc Sở GDĐT cấp phép hoạt động của các cơ sở ngoại ngữ, tin học ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.