Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1899
 • Mức độ 2 1190
 • Mức độ 3 376
 • Mức độ 4 333
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1900
 • Sở Thông tin và Truyền thông 54
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 135
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 67
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 149
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 156
 • Sở Y Tế BRVT 154
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 133
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 95
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 80
 • Sở Tài chính BRVT 73
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Ứng trước vốn cho đơn vị phải di dời thuộc địa phương quản lý
Lĩnh vực: Quản lý Công sản
Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 0 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
Dịch vụ Công Mức 2

- Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời thuộc địa phương quản lý lập hồ sơ đề nghị ứng trước vốn gửi cơ quan chủ quản quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 81/2011/TT-BTC.

Bước 2: Cơ quan chủ quản thẩm tra, xem xét và có văn bản kèm toàn bộ hồ sơ gửi Sở Tài chính (đối với đơn vị phải di dời thuộc địa phương quản lý).

Bước 3: Căn cứ hồ sơ đề nghị ứng trước vốn và ý kiến của cơ quan chủ quản; trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính xem xét trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định ứng trước vốn từ tài khoản tạm giữ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của địa phương.

Trường hợp tài khoản tạm giữ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của tỉnh không có tiền hoặc không đủ khả năng ứng trước vốn thì Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh cho phép ứng trước vốn từ nguồn tài chính tạm thời nhàn rỗi do Sở Tài chính quản lý (nếu có) để ứng trước. Trường hợp không có nguồn tài chính tạm thời nhàn rỗi để ứng trước, Sở Tài chính thông báo cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời được biết.

Bước 4: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tỉnh quyết định ứng trước vốn từ tài khoản tạm giữ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của địa phương.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (sáng 7 giờ 30 phút đến 12 giờ; chiều 13 giờ đến 16 giờ 30 phút), trừ ngày Lễ.

* Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

- Cách thực thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, gồm:

Đơn vị phải di dời lập Hồ sơ gửi cơ quan chủ quản, gồm:

- Văn bản đề nghị ứng trước vốn, trong đó nêu rõ lý do, nhu cầu và số vốn đề nghị ứng trước (bản chính);

- Quyết định phê duyệt phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của cấp có thẩm quyền (bản photocopy);

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư tại vị trí mới của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (bản photocopy);

- Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu (bản chính);

- Nghị quyết của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về việc tiếp nhận vốn từ ngân sách nhà nước vào doanh nghiệp (bản chính);

- Các giấy tờ có liên quan khác (bản photocopy).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời thực hiện lập hồ sơ đề nghị ứng trước vốn.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chủ quản; Sở Tài chính.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định ứng trước vốn của cơ quan có thẩm quyền.

- Phí, lệ phí (nếu có): không có

- Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Mức ứng trước vốn tối đa cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải di dời không quá 50% nguồn vốn thu được từ vị trí cũ được bố trí trong dự toán thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Thông tư số 81/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định của Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg.