Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1865
 • Mức độ 2 1145
 • Mức độ 3 383
 • Mức độ 4 337
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1866
 • Sở Thông tin và Truyền thông 54
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 135
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 67
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 149
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 127
 • Sở Y Tế BRVT 154
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 124
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 99
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 80
 • Sở Tài chính BRVT 73
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp
Lĩnh vực: Quản lý Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 0 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
Dịch vụ Công Mức 3

a)Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do chính phủ quy định và gửi Ban quản lý các Khu công nghiệp.

- Bước 2: Ban quản lý các KCN Bà Rịa – Vũng tàu tiếp nhận thang lương, bảng lương, định mức lao động của Doanh nghiệp.

- Địa điểm tiếp nhận: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh (Quầy 20) số

b) Cách thức thực hiện: Người sử dụng lao động nộp

-Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh

- Qua bưu điện

- Qua mạng internet: motcua.banqlkcn.baria-vungtau.gov.vn.

 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

d) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố Vũng Tàu (đối với KCN Đông Xuyên); UBND huyện Tân Thành (đối với các KCN trên địa bàn huyện Tân Thành).

-  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu.

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định

g) Phí, lệ phí: Không có

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

i) Yêu cầu, điều kiện: Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định.

k) Căn cứ pháp lý:

* Bộ luật Lao động năm 2012, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2013.

* Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu chế xuất, khu công nghiệp và khu kinh tế, có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2008.

* Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014.

* Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động;

* Quyết định số 1858/QĐ-LĐTBXH ngày 21/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động tiền lương, quan hệ lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

* Văn bản ủy quyền số 25/UQ-UBND ngày 23/7/2015 của UBND thành phố Vũng Tàu;

* Văn bản ủy quyền ngày 20/5/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành.