Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1724
 • Mức độ 2 1077
 • Mức độ 3 357
 • Mức độ 4 290
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1724
 • Sở Thông tin và Truyền thông 45
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 123
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 69
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 43
 • Sở Nội vụ BRVT 93
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 140
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 133
 • Sở Y Tế BRVT 165
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 136
 • Sở Tư pháp BRVT 162
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 124
 • Sở Văn hóa và Thể thao 83
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 53
 • Sở Tài chính BRVT 58
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 115
 • Sở Du Lịch 25
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục Đào tạo BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 0 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
Dịch vụ Công Mức 2

1. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. 1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Người đại diện cho tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh (đối với trung tâm thuộc tỉnh); giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng; người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật quy định cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc;

          Cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập.

          Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng có liên quan biết lý do.   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

          Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập.

Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng có liên quan biết lý do không cấp.

Bước 3. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00; chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.  

 1. 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện.
 2. 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          a) Tờ trình xin thành lập trung tâm của người đại diện cho tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học; dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm;

          b) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung:

          - Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

          - Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

          - Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

          - Cơ sở vật chất của trung tâm;

          - Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

          - Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

          Số lượng hồ sơ 01 (một) bộ.

 1. 4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
 2. 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

          Người đại diện tổ chức cá nhân đứng tên xin phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

 1. 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng; Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật quy định cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc.

          - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

          - Cơ quan phối hợp: Các phòng ban/đơn vị chuyên môn có liên quan (theo quy định của cơ quan có thẩm quyền)

 1. 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

          Quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học của giám đốc sở giáo dục và đào tạo; giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng; người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật quy định cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc.

 1. 8. Lệ phí: Không.
 2. 9. Mẫu đơn: Không.
 3. 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

 1. 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 1 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

2. Thủ tục thành lập cơ sở ngoại ngữ, tin học

2.1. Trình tự thực hiện  

Bước 1: Cá nhân đề nghị thành lập cơ sở nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Sở GDĐT quyết định thành lập cơ sở có trách nhiệm thẩm định kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập cơ sở ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập.

          Nếu không đủ điều kiện thành lập cơ sở thì Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng có liên quan biết lý do.   

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

          Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập cơ sở có trách nhiệm thẩm định kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập cơ sở ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập.

Nếu không đủ điều kiện thành lập cơ sở thì Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng có liên quan biết lý do không cấp.

Bước 3. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00; chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.  

 1. 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện.
 2. 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          a) Tờ trình xin thành lập cơ sở của cá nhân đứng tên xin phép thành lập cơ sở ngoại ngữ, tin học.

          b) Hồ sơ thành lập cơ sở gồm các nội dung:

          - Tên cơ sở, loại hình cơ sở, địa điểm đặt cơ sở;

          - Mục tiêu của cơ sở;

          - Chương trình giảng dạy;

          - Cơ sở vật chất của cơ sở;

          - Cơ cấu tổ chức của cơ sở;

          - Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm chủ cơ sở.

          Số lượng hồ sơ 01 (một) bộ.

 1. 4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
 2. 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

          Cá nhân đứng tên xin phép thành lập cơ sở ngoại ngữ, tin học.

 1. 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.

          - Cơ quan phối hợp: Các phòng ban/đơn vị chuyên môn có liên quan (theo quy định của cơ quan có thẩm quyền)

 1. 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

          Quyết định cho phép thành lập cơ sở ngoại ngữ, tin học của giám đốc sở giáo dục và đào tạo.

 1. 8. Lệ phí: Không.
 2. 9. Mẫu đơn: Không.
 3. 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 1. 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

 

Căn cứ công văn số 9729/BGDĐT-GDTX, ngày 4 tháng 11 năm 2009 của Bộ GDĐT về việc quản lý Cơ sở ngoại ngữ, tin học;

Quyết định số 1797/QĐ-UBND, ngày 3 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc giao cho Giám đốc Sở GDĐT cấp phép hoạt động của các cơ sở ngoại ngữ, tin học ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.