Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1724
 • Mức độ 2 1077
 • Mức độ 3 357
 • Mức độ 4 290
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1724
 • Sở Thông tin và Truyền thông 45
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 123
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 69
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 43
 • Sở Nội vụ BRVT 93
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 140
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 133
 • Sở Y Tế BRVT 165
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 136
 • Sở Tư pháp BRVT 162
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 124
 • Sở Văn hóa và Thể thao 83
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 53
 • Sở Tài chính BRVT 58
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 115
 • Sở Du Lịch 25
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục Đào tạo BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 0 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
Dịch vụ Công Mức 2

1. Trình tự thực hiện  

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ giải thể trung tâm đầy đủ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ:

+ Trương hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 3. Sở Nội vụ tổ chức tiếp nhận hồ sơ tổ chức lại, giải thể Trung tâm phải lập danh mục hồ sơ theo dõi quá trình xử lý theo quy định.

Hồ sơ gửi là văn bản chính được ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân đề nghị tổ chức lại, giải thể và các tài liệu khác có liên quan theo quy định.

Bước 4. Xử lý hồ sơ

Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xử lý hồ sơ tổ chức lại, giải thể Trung tâm theo quy chế làm việc của cơ quan để thẩm định và trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép tổ chức lại, giải thể Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Đối với những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau thì Sở Nội vụ yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị tổ chức lại, giải thể có văn bản giải trình bổ sung để làm rõ và báo cáo Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân đề nghị tổ chức lại, giải thể hoàn tất hồ sơ và các thủ tục theo quy định, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tổ chức lại, giải thể hoặc quyết định cho phép tổ chức lại, giải thể Trung tâm.

Bước 5. Thẩm định tổ chức lại, giải thể

Cơ quan, tổ chức thẩm định: Sở Nội vụ là cơ quan thẩm định tổ chức lại, giải thể Trung tâm;

Nội dung thẩm định:

- Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc tổ chức lại, giải thể Trung tâm;

- Mục tiêu, phạm vi đối tượng, tên gọi, địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; cơ cấu tổ chức; cơ chế tài chính của Trung tâm;

- Điều kiện bảo đảm hoạt động đối với Trung tâm khi được tổ chức lại, giải thể;

- Tính khả thi của việc tổ chức lại, giải thể Trung tâm;

- Dự thảo Quyết định tổ chức lại, giải thể Trung tâm hoặc dự thảo Quyết định cho phép tổ chức lại, giải thể Trung tâm, dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

Bước 6. Quyết định tổ chức lại, giải thể

Căn cứ văn bản đề nghị tổ chức lại, giải thể, văn bản thẩm định, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định tổ chức lại, giải thể hoặc quyết định cho phép tổ chức lại, giải thể Trung tâm.

Bước 7. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và giao kết quả cho người đến nhận.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00; chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đề án tổ chức lại, giải thể Trung tâm;

- Tờ trình Đề án tổ chức lại, giải thể Trung tâm và dự thảo Quyết định tổ chức lại, giải thể Trung tâm;

- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục), Sở Nội vụ phải có văn bản thẩm định.

- Trong thời hạn 25 (hai mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Nội vụ có văn bản thẩm định, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc tổ chức lại, giải thể Trung tâm hoặc cho phép tổ chức lại, cho phép giải thể Trung tâm; trường hợp không đồng ý việc tổ chức lại, giải thể hoặc cho phép tổchức lại, cho phép giải thể Trung tâm, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản cho tổchức, cá nhân đề nghị biết rõ lý do.

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội Vụ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Cơ quan phối hợp: Không.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định tổ chức lại, giải thể hoặc Quyết định cho phép tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

10.1. Trung tâm được tổ chức lại khi bảo đảm đủ các điều kiện sau:

- Có sự điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm;

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, nhu cầu hỗ trợ giáo dục người khuyết tật của địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

10.2. Trung tâm bị giải thể khi:

- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập Trung tâm;

- Theo yêu cầu sắp xếp về tổ chức Trung tâm để phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức Trung tâm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư liên tịch số 58/2012/TT-BGDĐT- BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.