Đăng ký thủ tục: '6. Công bố sử dụng dấu định lượng'