Đăng ký thủ tục: '1.Cấp bản sao Trích lục hộ tịch'