Đăng ký thủ tục: '1. Khai báo thiết bị x-quang chẩn đoán trong y tế'