Đăng ký thủ tục: 'Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa'