Đăng ký thủ tục: '7.6. Cấp lại giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu'