Đăng ký thủ tục: '6.Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” – GPP. '