Đăng ký thủ tục: '1.Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế.'