Đăng ký thủ tục: '76. Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia '