Đăng ký thủ tục: 'Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh'