Đăng ký thủ tục: '10.7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn'