Đăng ký thủ tục: '6.4 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp'