Đăng ký thủ tục: 'DKGDBD 9.Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký'