Đăng ký thủ tục: '5. Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ ( sử dụng thiết bị X – quang chuẩn đoán trong y tế)'