Đăng ký thủ tục: 'Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân'