Đăng ký thủ tục: '31. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn giao dịch công nghệ vùng'