Đăng ký thủ tục: 'DKDD 24.Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền'