Đăng ký thủ tục: '18.Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ'