Đăng ký thủ tục: '12. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.'