Đăng ký thủ tục: 'Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia'