Đăng ký thủ tục: '3. Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước'