Đăng ký thủ tục: '78. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc '